توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

نویسنده

چکیده

توزیع متناسب منابع بین بخشهای مختلف جامعه و توجه به توسعه اجتماعی به معنی فراهم آوردن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی جوامع، در دراز مدت تأثیر زیادی در توسعه کشورها دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که به‌مراحل بالای توسعه اقتصادی رسیدهاند نیز در مراحل اولیه توسعه خود به توسعه اجتماعی توجه ویژه‌ای داشتهاند. در این مقاله تلاش شده است تا ساختار اجتماعی پنج کشور آسیای مرکزی بهصورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف رشد و توسعه بخش‌های بهداشت، آموزش و درصد هزینه‌هایی را که دولت در این حوزهها داشته‌ و همچنین برابری جنسیتی به‌طور تطبیقی بررسی شده است. شاخص‌های توسعه اجتماعی کشورهای منطقه در دو بخش آموزش و بهداشت مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. از نظر آموزشی، شاخص‌هایی چون وضعیت سواد، ثبت‌نام در دوره‌های مختلف ابتدایی، متوسطه و پایانی و برابری جنسیتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Development in Central Asian Countries: A Statistical Comparison

نویسنده [English]

  • Davoud Rezaei Eskandari
چکیده [English]

Fair distribution of resources among various parts of the society and attention to social development in terms of providing primary educational and health facilities will bring about lasting effects on the countries' development. This paper tries to study social structures in five Central Asian nations. To do this, growth in sectors like health, education and percentage of state expenditures in these sectors as well as gender equality are analyzed in a comparative manner. These countries' social development indicators are assessed in two sectors including health and education. In educational domain, such indicators as literacy, enrollment in elementary and secondary schools and gender equality in the society are evaluated. In health area, a comparison is made using such indicators as life expectancy, child mortality rate, access to sanitary water as well as access to health services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Education
  • Health
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • literacy
  • Tajikistan
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan