دوره و شماره: دوره 3، شماره 6 - شماره پیاپی 279652، مهر 1389