گرجستان در چشم‌انداز سیاست همسایگی اتحادیه اروپا

نویسندگان

چکیده

چکیده
سیاست همسایگی اتحادیه اروپا نقشه راهی است که چشم‌انداز روابط اتحادیه اروپا با همسایگانش را به تصویر می‌کشد. عدم امکان عضویت این همسایگان در اتحادیه به دلیل معضلات عمیق داخلی و خارجی و از سویی دیگر منافع و علایق امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتحادیه در این کشورها موجب طرح سیاست همسایگی اتحادیه گردیده است. گرجستان به‌عنوان یک کشور با موقعیت استراتژیک یکی از این همسایگان است که دشواری‌های داخلی و خارجی آن از یک سو و اهمیت موقعیت ترانزیتی این کشور برای انتقال انرژی حوزه دریای خزر به اروپا از سوی دیگر و حفظ امنیت آن علایق مهمی است که اتحادیه اروپا در قالب سیاست همسایگی به‌دنبال آن است، که در این راستا فرصت‌ها و چالش‌های عمده‌ای برای آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Georgia in Perspective of EU’s Neighborhood Policy

چکیده [English]

Abstract
The EU neighborhood policy is a road map that will depict the perspective of European Union’s relations with its neighbors. The membership of the neighbors in the Union is impossible, because they are confronted with deep domestic and foreign problems, and on the other hand EU’s security, political and economic interests in these countries lead to offering of the EU neighborhood policy. Georgia is a country with strategic location that has its own problems. Georgia also possesses transit routes for transportation of Caspian energy resources to the West. So protection of Georgia’s security is one of the EU’s political interests. In the framework of neighborhood policy, EU pursues its policies for which there are major opportunities and challenges ahead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Europe
  • Georgia
  • EU Neighborhood Policy
  • Frozen Conflict
  • Russia