دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 1000326، پاییز و زمستان 1387