الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان

2 کارشناس ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

چکیده

در بیست و پنج سال گذشته دولت روسیه به‌شکل بسیار گسترده­ای با پدیدة فساد روبه‌رو بوده است و باوجود تمام تلاش‌هایی که در راستای مقابله با آن انجام داده، نتوانسته است این پدیده را کنترل کند. در سال 2013 این کشور در میان کشورهای درگیر با این پدیده که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل مورد مطالعه قرار گرفته‌‌­اند، دارای رتبۀ 127 از 177 است. در این نوشتار تلاش شده است تا به بررسی نقش الیگارشی دولتی در پایداری فساد اداری در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی این نوشتار آن است که دلیل ناکارامدی برنامه­های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری چیست و فرضیۀ­ آن، قدرتمندی الیگارشی دولتی را به‌عنوان مانع مهم اثربخشی برنامه­های ضد فساد دولت مطرح می‌کند. برای بررسی این فرضیه تلاش بر این بوده است تا با ارائة یک مدل تحلیلی، تأثیر قدرتمندی الیگارشی دولتی بر میزان فساد و ناکارامدی برنامه­های ضدفساد دولت روسیه بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Administrative Oligarchy and the Continuity of Corruption in Russia

نویسندگان [English]

 • Jahangir Karami 1
 • Roghaye Keramatinia 2
1 Associate Professor, Russia Studies Department, University of Tehran, Iran
2 MA in Russia Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
In the past twenty-five years, the Russian government has been faced with widespread corruption and despite many efforts it hasn’t been able to control that. According to Transparency International report in 2013, this country was the 127th among 177 countries. This essay tries to analyze the role of administrative oligarchy and continuity of corruption in Russia. The main question of this article is that why the Russian government programs to prevent the corruption has been ineffectiveness? The hypothesis is that the power of administrative oligarchy is the main barrier preventing the effectiveness of the anti-corruption programs of Russian government. To examine this hypothesis, we discuss about the concept of oligarchy and its indications, the formation of oligarchy in Russia and its relations with corruption, and impact of power of administrative oligarchy on the ineffectiveness of anti-corruption programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • administrative oligarchy
 • corruption
 • government programs
 • power
 • Russia
 1. ایزدی‌اودلو، عظیم (1386)، «مکتب نخبه‌گرایی»، کیهان فرهنگی، تحقیق و تاریخ، خرداد 1386، شمارة 248، ص.54-57.
 2. بوناویتا، پترا (1389)، روسیه در چنگ مافیا، ترجمه توفیق گلی زاده، تهران: کتاب آمه.
 3. تانزی، ویتو (1378)، «مسئله فساد: فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، بهمن و اسفند 1378، شمارة 149و 150، صص. 189-178.
 4. حبیبی، نادر (1375)، فساد اداری، تهران: انتشارات وثقی.
 5. حق‌گو، حسین (1385)، «معرفی کتاب: محدود کردن قدرت با قدرت نظری بر کتاب «آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی»،  نشریة فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شمارة 52، تهران، دی 87 ، صص. 152-159.
 6. رشیدی، احمد و علی‌اکبر جعفری (1390)، «فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دورة گذار در روسیه»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شمارۀ 8،  بهار و تابستان 1390، صص. 86-65.
 7. رمضان‌زاده، عبدالله و سید حمید حسینی (1389)، جایگاه گازپروم در راهبرد  انرژی روسیه، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال سوم، شمارة 6، بهار و تابستان 1389، صص. 66-41.
 8. عالم، عبدالرحمن (1378)، بنیادهای علم سیاست، چاپ پنجم، تهران: نشر نی
 9. کولایی، الهه و فرزاد کلبعلی (1393)، موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 7، شمارة 2، پاییز و زمستان 1393، صص. 319-334
 10. نعمتی زرگران، علی باقر (1384)، «خصوصی‌سازی در روسیه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهاردهم، دورة چهارم، شمارة50،  تابستان 1384، صص.87-102.

 

ب) روسی

 1. Андреева К.С.(2013) “Виды источники власти в организации и особенности их применения управлении персоналом”, Экономика. Финансы. Управление, №1 (45). 2013, с.114-118.
 2. Бушков Александр Александрович (2009) Хроника мутного времени. Дом с привидениями
 3. Быстрова А. С., А. В. Дука (2006) “Коррупция в институционализации российской элиты”, Финансы и бизнес ,№1, с. 57- 67.
 4. Гомеров  И. Н.(2011) Власть - исходная предпосылка политики: Лекция, Новосибирск . гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 77 с.
 5. Гунина А.А. (2011) “Современные российские рантье: особенности социального состава и образа жизни”, Социологические исследования, 2011, №11, с. 75-78
 6. Даль В.И.(2009) Толковый словарь живого великорусского языка, Доступна на: http://slovardalja.net/word.php?wordid=21888, Дата Обращения: 2013/ 05/ 21.
 7. Зудин А.Ю.(1999) «Олигархия как политическая проблема российского посткоммунизма», Общественные науки и современность, №1, с. 45-65.
 8. Идрисова, С.Ф, (2008) «Анализ экспертной оценки  коррупционной элиты», Вестник  удмуртского университета,  2008. Выпуск 2, с. 116-119.
 9. Ижболдин-Кронберг А.Р. (2013) “Экономическая власть: актуальность проблемы, границы исследования, основные понятия и категории”, Вестник Алтайской академии  экономики и права,  Ноябрь 2013, с. 18-22
 10. Калинина, Александра(2013), “Коррупция в России как бизнес”, Сайт Институт современной России, 29 января 2013, Доступна на: http://imrussia.org/ru/society/376, Дата Обращения: 2013/10/ 4.
 11. Каменская Г.В.(1994) “Генезис идей демократии”, Социологические исследования. №4. С.29-40.
 12. Карабущенко П.Л. (2009)  «Философия коррупции» и соблазн победы над ней», Проблема коррупции: пути междисциплинарного исследования: Материалы V Международной научной конференции   «Россия и Восток» г. Астрахань4–6 сентября 2009 г. , с. 15-27
 13. Качкина Т.Б., Качкин А.В.(2010) Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: Учебное пособие., Ульяновский институт повышения квалификации, ОАО «Областная типография «Печатный двор». 80 с.
 14. Кива, Алексей Васильевич (2000) «Российская олигархия: общее и особенное»., Общественные науки и современность, ОНС, N. 2 , С. 18 - 28.
 15. Крыштановская О. В. (2002) “Бизнес-элита и олигархи: итоги десятилетия”,  Мир России, Т. 11, № 4, С. 3-60.
 16. Крыштановская О.В. (2002) “Трансформация бизнес-элиты России 1998-2002”, Социологические исследования, 2002,  № 8 , С. 17-49.
 17. Крыштановская, Ольга(2013) Анатомия российской элиты, Доступна на: http://krotov.info/libr_min/11_k/ri/shtanov_05.htm, Дата Обращения: 2013/ 09/ 20.
 18. Луис О. Келсо, Патриция Х. Келсо (2007) Демократия и экономическая власть, Переводчик: В. И. Федоров, Сан-Франциско: Институт Келсо по изучению экономических систем, 268 с.
 19. Лунеев В.В.(1994) “Криминогенная обстановка в России и формирование новой политической элиты”, Соц. иссл. Социология преступности , № 8-9. 54, с. 89-101.
 20. Мильчакова, Наталья Николаевна (2010), “Определение понятия "коррупция": терминологический дискурс в контексте”, Вестник Тюменского государственного университета. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, № 2. - С. 139-147
 21. Нигматуллина И.В.(2014) “Актуальные проблемы политического развития современного российского общества”, Вестник ВЭГУ, № 1 (69)
 22. Нисневич Ю.А. (2009), Свобода и конкуренция или коррупция? М., ГУ ВШЭ, 68 с
 23. Посконин В.В., Я.В. Балобанов (2007) ”Категория государственная власть в современной социал-демократии”, Вестник Удмуртского университета, №6, с.31-40.
 24. Рецензенты: В.И. Цепилова, А.Н. Крупина (2006) Политология, Учебное пособие для студентов заочного отделения, Министерство образования РФ, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, 168 с.
 25. Рогов И. И.  (2011) “Понятие «экспансия» и его использование в исследовании имперских социальных систем”, Вестник ЮРГТУ(НПИ), № 3, с.281-286.
 26. Тертышный С.А. (2012), “Коррупция как форма рентоориентированного поведения и проблема ее измерения в экономике России”, Проблемы современной экономики, №2, с.83-87.
 27. Тонков Е.Е., С.В. Масалытина(2007) “Управление процессом государственной деятельности в механизме современной политико-правовой модернизации”, Научные ведомости БелГУ, № 9(40), № 2, С. 167-172.
 28. Яковлева Т. Н.  ,Тырнова Н.А. (2012) «Современная политическая элита в общественном мнении россиян.», Каспийский регион: политика, экономика, культура, № 3, С. 208-218.
 29. 200 богатейших бизнесменов России — 2012(2012), Доступна на:  http://www.compromat.ru/page_32046.htm, http://maxpark.com/community/8/content/1317041 и http://www.forbes.ru/rating/bogateishie-biznesmeny-rossii-2012/2012, 2012/ 19.04.2012, "Русский Forbes", Дата Обращения: 2013/ 09/ 20.
 30. Индекс Восприятия Коррупции, Доступна на: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog,  Дата Обращения: 2013/ 09/ 23.

 

 

ج) انگلیسی

 1. Aslund, Anders (2014), "Oligarchs, Corruption, and European Integration", Journal of Democracy, Vol. 25, No. 3, July 2014, pp. 64-73.
 2. Fursova, Valentina, Greg Simons (2014), "Social Problems of Modern Russian Higher Education: The Example of Corruption", International Education Studies; Vol. 7, No. 10; Published by Canadian Center of Science and Education, pp. 25-31.
 3. Guriev, Serge. Andrei Rachinsky (2005) "The Role of Oligarchs in Russian Capitalism”, Journal of Economic Perspectives, Vol.19, No.1, Winter 2005, pp. 131–150.
 4. Johnston, Michael (2012) Corruption and Reform: One Size Does Not Fit All, Austria, Publication International Anti-Corruption Academy (IACA), IACSA - International Anti-Corruption Summer Academy.
 5. Michelle Man(2009)"Political Corruption in Russia: An Evaluation of Russia’s Anti-Corruption Strategies, 1991-2009".POLIS Journal, Vol. 2, Winter 2009 University of Leeds, pp. 1-53.
 6. William H. (2010) “US Embassy Cables: Russia is Virtual 'Mafia State', Says Spanish Investigator, Available at: http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/247712     (Accessed on:  20/ 09/ 2013).