واکاوی چگونگی ورود اقوام ایرانی و غیرایرانی به گذرگاه‌های قفقاز (از سدة 12 ق.م تا سدة 5م.) و آثار ماندگار آنان بر این منطقه تا به امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

تأملی در تاریخ پر فراز‌ونشیب سرزمین قفقاز، نشان می‌دهد که تاریخ این سرزمین با چنان پیچیدگی‌ای همراه است که هر پژوهشگری را در نگاه اول، متحیر و سردرگم می‌کند. درهم پیچیده‌شدن ده‌ها قوم از نژادها و تیره‌های مختلف با آداب و رسوم متفاوت در گستره‌ای از وسعت سرزمینی، کار پژوهش را بسیار دشوار می‌کند؛ اما این پیچیدگی معماگونه، نگارنده را بیش از پیش، کنجکاو کرد تا روند حضور اقوام مختلف در این سرزمین را دنبال کند و پاسخی مناسب برای پرسش‌های خود بیابد. پرسش‌هایی مانند چه اقوامی (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) از سدة 12ق.م به این‌سو وارد سرزمین قفقاز شده‌اند؟ مسکن اولیۀ این اقوام کجا بوده و چرا زادگاه اصلی خود را ترک گفته­اند؟ تأثیرات حضور آنان بر منطقۀ قفقاز چگونه بوده است؟ در همین زمینه، این نوشتار با کاربرد روش تحلیلی، بر آن است تا در گام نخست به معرفی برخی از اقوام ناشناخته یا کمتر شناخته‌شده‌ای بپردازد که در سده‌های 12ق.م تا 5م. از دو گذرگاه مشهور سرزمین قفقاز، یعنی گذرگاه‌های دربند و باب اللان، عبور کرده‌اند. گام دوم این نوشتار نیز بیان تأثیر ماندگار حضور آنان در این سرزمین، تا به امروز است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Arrival of Iranian and non-Iranian Tribes in the Caucasus, their Lasting Impacts on This Area

نویسنده [English]

 • Jamshid Roosta
Assistant Professor of History, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Upon initial investigation, the rich and tumultuous history of Caucasus riddled with an abundance of complexities leaves researchers bewildered. Throughout this vast land, dozens of tribes each comprised of different races and ethnicities are intertwined, while maintaining their unique cultures and customs. Thus, this complicated the researcher’s task at hand. However, this elaborate perplexity further prompted the writer to follow the trends of various tribes to answer some questions. Answers to questions, such as: What (Iranian or non-Iranian) tribes have migrated to Caucasus since the 12th century? Where did these tribes originate from and why did they leave their native homelands? How did these tribes influence the region? By employing an analytical method, this paper aims to introduce lesser-known tribes that migrated from Darband and Bab-al-Laan passageways to Caucasus between 5-12th century A.D. and to illustrate the continuing effects that they have on these lands.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alans
 • Caucasus
 • Cimeries
 • Goths
 • Roxolans
 • Saromatians
 • Scythians
 1. 1. Babaei Dermani, Ali (2014), "A Study of Caucasus Passages in Ancient Times", Journal of Historical Sciences, Vol. 5, No. 2. pp. 113-132.

  2. Behzadi, R. (1994), Ancient Tribes in Caucasus, Mesopotamia and the Fertile Crescent, Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Institute Press.

  3. Behzadi, R. (1990), Ancient Peoples in Central Asia and the Iranian Plateau, Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Institute Press.

  4. Baladhuri (1998), Futtoh al-Buldan, Tehran: Publishing Center.

  5. Ghobadiani, Naser Khosrow (2002), Travels, Tehran: Zovvar Press.

  6. Grousset, R.N. (1970), the Empire of the Steppes, Tr.N. Walford, New Brunswick.

  7. Herodotus (2004), History of Herodotus, Translation by Hedayati, Tehran: University of Tehran Press.

  8. Heravi, Saif ibn Mohammad (2004),Tarikhnameh Herat, Tehran: Asater Press.

  9. Ibn Athir, Izz al- Din Ali (1992), al- Kamil fi al- tarikh, Beirut: 13 Vols. 

  1. Ibn Brady, Jamal al-Din Yusuf (1974), Al- Nojum al- Zāhirah,  Egypt: Dar al- kab.
  2. Ibn Battuta (1997), Travels in Asia and Africa, Tehran: Agah.
  3. Ibn al-Fazl Allah, Shahabuddin Ahmed (1968), Masalek al –Absar, Abu Dhabi: Majmaie al-sqafy.
  4. Ibn Faghih, Ahmad (1970), Mukhtasar al-Buldan (Part of Iran), Tehran: Iranian Cultural Foundation.
  5. Ibn Khaldun, Abd al-Rahman (1984), Tatikh Ibn Khaldun, Beirut: Dar al- Fekr.
  6. Khodadadian, Artaxerxes (2006), Ancient Greek History, Vol.2, Tehran: Sokhan Institute Press.
  7. Maghresi, Ahmad (1967), Al Mavaeez val- Eetebar, Beirut: Dar al-kotob Al- Allam.
  8. McEvedy, Colin. (2006), the Penguin Atlas of: Ancient History, Medieval History and Modern History, Translation by Fereydoun Fatemi Tehran: Publishing Center.
  9. McGovern, William Montgomery (1939), the Early Empires of Central Asia, North Carolina: University of North Carolina Press.
  10. Muskowayh, al-Razi. (1990), Tajarab al-Ommam, Tehran: Soroush.
  11. Rostovtzeff, Michael (1922), Iranians and Greeks in South Russia, London: Clarendon Press, Oxford (UK).
  12. Sinor, Denis (1990), the Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge: Cambridge University Press.
  13. Sohrab. (2002), Al-ajaeib al- aghalim, Tehran: Center for Culture and Islamic art.
  14. Tabari, Muhammad ibn Jarir (2006), Tarikh Tabari, Tehran: Asater Press.
  15. Talbot Rice, Tamara (1957), the Scythians, New York: F.A. Praeger.
  16. Ttily, Binyamin (2002), Travels, Abu Dhabi: Majmaie al-Sqafy.
  17. Varjavand, P. (1999), Iran and the Caucasus, Tehran: Khatereh.