دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-364 (پاییز و زمستان)