جایگاه گفتمان نگاه به شرق در تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران با تأکید بر ژنوم ژئوپلیتیک روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

از اولویت‌های سیاست خارجی ایران بنابر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، دست‌یابی به جایگاه برتر منطقه‌ای ‌است. با وجود ظرفیت‌هایی ‌که این هدف‌گذاری را معقول کرده است محدودیت‌هایی هم وجود دارد که تأمین آن را با مشکل روبه‌رو می‌‌سازد. یکی از این موانع چالش‌زا، ساختار نظام بین‌الملل و نظام فرعی منطقه‌ای‌ است که جمهوری اسلامی ایران باید برای دستیابی به این موقعیت برتر بر آن‌ها ‌غلبه کند. ژنوم ژئوپلیتیک به‌مثابۀ ‌نقشۀ ژنتیک جغرافیایی سیاست و برخاسته از جغرافیای یک کشور، سیاست خارجی کشورها را در تأثیر قرار می‌دهد. ایران با داشتن پانزده کشور همسایه در منطقه‌ای ژئواستراتژیک، موقعیت برجسته‌ای دارد. این نوشتار با هدف بررسی عامل‌های ژئوپلیتیک ‌‌تأثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با تأکید بر روسیه انجام شده است. نگارندگان، با روش توصیفی-تحلیلی به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چه عامل‌های ژئوپلیتیکی سبب تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق به‌ویژه روابط ایران و روسیه در سال‌های 1991 تا 2016 شده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه این است که عامل‌های ژئوپلیتیک ایران، ساختار نظام بین‌الملل، فروپاشی اتحاد شوروی، تغییر موقعیت ایران در منطقه، گفتمان‌های سیاست خارجی ایران، منطق سیاست و فشار ‌‌غرب در زمینه‌های ‌مختلف علیه ایران سبب تغییر نگرش گفتمان سیاست خارجی ایران از غرب به شرق بین سال‌های 1991 تا 2016 و ایجاد روابط ویژه بین ایران و روسیه شد. به‌گونه‌ای ‌که با وجود برخی منافع متفاوت، رابطه با روسیه از مهم‌ترین روابط سیاست خارجی ایران در سه سطح دوجانبه، منطقه‌‌ای ‌و بین‌المللی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Looking at the East Discourse in Changing Iran’s Foreign Policy Approach by Emphasizing on the Geopolitical Genome of Russia

نویسندگان [English]

 • hadi sayadi 1
 • Ardeshir Sanaei 2
1 Student-University of Tehran. Center of Political Science in Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
چکیده [English]

One of the priorities of Iran’s foreign policy according to the 20-year vision plan is to achieve regional superiority. In spite of the potentials that have made achieving this goal possible, there are some limitations to obtain it. One of these challenging barriers is the structure of the international system and the regional sub-systems that the Islamic Republic of Iran needs to achieve in order to attain this superior position. The geopolitical genome as a geopolitical map of politics is based on the geography of a country and its ability to influence other countries foreign policy. Geopolitics evaluates the global and regional power base on natural geography, in other words on the geographic plan of interaction and in the policy field. It establishes a relationship between power and goals. The geopolitical genome is a geographic map of the country’s politics that has a significant impact on the behavior of political systems in the international system. Just as humans operate in accordance with their genetic mapping, they also direct genetic codes to other countries. If the geopolitical genome is able to be related to the national interests of a country with the geographical advantages of other countries, it is interdependence. The philosophy of international engagement, development and evolution of global system which allows politicians to take advantage of geographical location of the land, the strategic sensitivities of the sea, land and scarce economic, energy and water resources make regional and global political dominance of power, workable. Iran has a remarkable position with 15 neighboring countries in this geostrategic region. The country is potentially one of the most influential and powerful countries in the world. As foreign policy and government performance are affected by the geopolitical environment and requires the establishment of interaction in a set of spatial and temporal behaviors, the Islamic Republic of Iran, despite having a unique strategic position, lacks a desirable position in international system and is facing increasing external threats. This research aims to study geopolitical factors influencing the change in Iran’s foreign policy from the west to the east with an emphasis on Russia. The author, using a descriptive-analytical method, is trying to answer this question that what geopolitical factors have changed Iran's foreign policy perspectives from the west to the east especially in relation between Iran and Russia during 1991 to 2016? The hypothesis of the research is: the geopolitical factors of Iran, the structure of the international system, the collapse of the Soviet Union, the change of Iran’s position in the region, the discourses of Iran’s foreign policy, the logic of politics and the pressure of Western sanctions in various fields against Iran have changed the attitude of foreign policy discourses of Iran from the west to the east between 1991 and 2016 which resulted in establishment of special ties between Iran and Russia. In spite of some different interests, relations with Russia became one of the most important foreign policy aspects of Iran at three levels: bilateral, regional and international.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Policy
 • Genome
 • Geopolitics
 • Iran
 • Looking at the East
 • Russia
 1. A) English

  1. Bailes, A. J. K. (2005), “The European Security Strategy: an Evolutionary History”, SIPRI, Policy Paper 10, Stockholm: Stockholm Peace Research Institute, Available at: https://www.sipri.org/publications/2005/sipri-policy-papers/european-security-strategy-evolutionary-history, (Accessed on: 2/1/2017).
  2. Blagov, Sergei (2017), “Alliance with Syria Tightens Russia’s Ties with Iran”, Asia Times, Available at: https://www.asiatimes.com/2017/03/article/alliance-syria-tightens-russias-ties-iran/, (Accessed on: 16/3/2017).
  3. Cohen, Ariel (2007),“Russia’s New Middle Eastern Policy: Back to Bismark?”, Yerusalem Centre for Public Affairs, Vol. 6, No. 25, Available at: http// www.jcpa.org, (Accessed on: 5/2/2017).
  4. Crabb, Cecil V., Glenn J. Antizzo and Leila S. Sarieddine (2000), Congress and the Foreign Policy Process: Modes of Legislative Behavior, Political Traditions in Foreign Policy Series, Publisher: Louisiana State Univ Pr.
  5. Dugin, Aleksander (2003), “Avrasıyacı Çağrı ve Türkiyenin Yeri” Available at: http://f27.Parsimony.Net/forum 67363/messages/1527.htm., (Accessed on: 5/2/2017).
  6. Gonzales, Francisco J. Ruiz (2013), “The Foreign Policy Concept of the Russian Federation: a Comparative Study”, Available at: http://DIEEEM06_2013_Rusia_ConceptoPoliticaExterior_FRuizGlez_ENGLISH.pdf,(Accessed on: 12/2/2017).
  7. Haines, John R. (2015), “Russia, Iran, and the (Increasingly) Lonely Superpower”, Foreign Policy Research Institute, Mar. 17, Available at: https://www.fpri.org/article/2015/03/russia-iran-and-the-increasingly-lonely-superpower/, (Accessed on: 10/2/2017).
  8. Handa, Shivani (2012), “Russia in the Middle East Exploring Russia’s Regional Relationships and Influence”, Available at: www.basicint.org/sites/default/files, (Accessed on: 11/2/2017).
  9. Kasting, Nori and Brandon Fite (2012), “U.S. and Iranian Strategic Competition, the Impact of China and Russia”, Available at: www.csis.org/analysis/us-and-iranian-strategic, (Accessed on: 17/2/2017).
  10. Katz, Mark (2017), “Assessing the Putin-Rouhani Summit”, Mar. 29, Available at: https://lobelog.com/assessing-the-putin-rouhani, (Accessed on: 13/2/2017).
  11. Khajehpour, Bijan (2012), “The Role of Economic and Energy Relations with Turkey and Russia in Iran’s National Strategy”, Available at: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files, (Accessed on: 26/1/2017).
  12. Kozhanov, Nokolay (2012), “Russia’s Relations with Iran Dialogue without Commitments”, Available at: www.washingtoninstitute.org /policy-analysis/view/Russian, (Accessed on: 24/1/2017).
  13. Kozhanov, Nokolay (2015), “Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations”, Available at: https://carnegieendowment.org/files/CP_Kozhanov_web_Eng.pdf, (Accessed on: 2/2/2017).
  14. Oliker, Olga, Keith Crane, Lowell H. Schwartz and Yusupov Catherine (2009), Russian Foreign Policy, Sources and Implications, Santa Monica: Rand Corporation.
  15. Parker, John W. (2016), “Russia, Iran: Strategic Partners or Competitors?”, Rice University’s Bakers Institute for Public Policy, Available at: https://www.bakerinstitute.org/files/10480/, (Accessed on: 18/2/2017).

   

  B) Persian

  1. Adami, Ali (2010), Look at East Strategy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Political Studies.
  2. Ahmadipour, Zahra and Ehsan Lashkari Tafreshi (2010) (a), Caspian Sea Geopolitics, Tehran: Geographic Organization of the Armed Forces.
  3. Ahmadipour, Zahra and Ehsan Lashkari Tafreshi (2010) (b), “Geopolitical Challenges of Iran for the Purge of Self-Interest in Khazar”, Central Eurasia Studies, Vol. 3, No. 6, pp. 1-18.
  4. Alizadeh, Omran and Mehrdad Bordbar-Tahergurabi (2007), “A Study of Russian Politics in the Persian Gulf (the Era of Cold War and Post Cold War)”, Report, Vol. 17, No. 189, pp. 45-46.
  5. Arshadi, Aliyar and Sobhan Tayyebi (2007), “Investigating the Legal Regime of the Kaspian Sea Lighthouse Legal Positions Coastal States”, Justice Law, Nos. 6-7, pp. 134-153.
  6. Eftekhari, Asghar (2003), “The New Regionalism and Security of the Islamic Republic of Iran”, Strategic Quarterly, No. 27, pp. 279-290.
  7. Fallah, Rahmatullah (2010), Israeli Strategies in Central Asia with Emphasis on Central Asia and the Caucasus, Tehran: Andishesazan-e Nour.
  8. Ghalibaf, Mohammad Bagher and Seyyed Mosa Pourmousavi (2008), “Geopolitics of Foreign Policy”, Human Geographic Research, No. 66, pp. 34-55.
  9. Gholverdi, Isa (2010), “Borders, Damage and Practices”, Guidelines for Political, Defense and Security Policy Making, Vol. 1, No. 2, pp. 22-26.
  10. Hafeznia, Mohammad Reza (2006), Geopolitical Principles and Practices, Mashhad: Papeli.
  11. Hajiyosofi, Amir Mohammad (2005), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in the Light of Regional Developments, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications.
  12. Hashemi, Fatemeh and Nabiollah Rashno (2016), Iran and Geoeconomic Developments: an Analysis of the International Interactions of the Islamic Republic of Iran in Geoeconomic Processes, Tehran: Islamic Azad University, Tehran South Branch.
  13. Hosseini, Ahmad (2016), “Strategic Cooperations between Iran and Russia: Requirements and Accessibility”, Available at: www.irdiplomacy.ir, (Accessed on: 26/1/2017).
  14. Karami, Jahanghir (2009), “The National Identity and Russian Policy in the Near Abroad”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 12, No. 44, pp. 62-35.
  15. Karami, Jahanghir (2010), “Iran and Russia: Oriental Ally or Southern Threat?”, Foreign Relations, Vol. 2, No. 3, pp. 199-171.
  16. Kazempour Ardebili, Hossein (1995), “Roundtable on America’s Strategies toward Iran”, Middle East Studies Quarterly, Vol. 2, No. 20, pp. 299-327.
  17. Khalili, Mohsen (2011), “The Concept of Territory in Constitution of the Islamic Republic of Iran: Geographic Border / Borderline Idea”, Strategy, Vol. 20, No. 58, pp. 7-45.
  18. Koolaee, Elaheh (1997), Politics and Government in the Russian Federation, Tehran: The Ministry of Foreign Affairs.
  19. Koolaee, Elaheh and Afifeh Abedi (2017), “The Ups and Downs of Iran-Russia Relations 1990 – 2016”, Quarterly Journal of International Relations, Vol. 10, No. 40, pp. 135-164.
  20. Minaei, Mehdi (2002), An Introduction to the Political Geography of Iran, Tehran: Samt.
  21. Mojtahedzadeh, Pirouz and Ahmad Rashidinezhad (2010), “Geopolitical Analysis of Russian Foreign Policy in Relation to Iran’s Nuclear Program”, Geopolitics, Vol. 7, No. 2, pp. 1-36.
  22. Mokhtarihashi, Hossein (2008), “Study of the Hydropolytic Status of Iran”, Political Science and Law Research Center of Mazandaran University, Vol. 3, No. 10, pp. 129-159.
  23. Pour Ahmadi, Hossein (2003), “The United States and the Necessity of a Multilateralist Approach: Unwillingness or Balance”, Defense Strategy Quarterly, Vol. 1, No. 1, pp. 36-76.
  24. Safari, Mahdi (2005), Structure and Political Evolution in the Russian Federation and Relations with the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ministry of Foreign Affairs.
  25. Sajjadpour, Kazem (1993), Geopolitic and Iran’s Foreign Policy: Continuity and Change, Tehran: Islamic Azad University.
  26. Taghavi Asl, Ata (2000), New Iranian Geopolitics: from Kazakhstan to Georgia, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Printing and Publishing Center.

   

  C) Turkish

  1. İlhan, Suat (2002), “Avrasya Dosyası”, Jeopolitik Özel, cilt. 8, sayı. 4, s. 318-322.