مؤلفه‌‌‌‌های تأثیرگذار بر همکاری امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات منطقه‌‌‌‌ای، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، دانشگاه تهران

چکیده

گسترش روابط امنیتی ایران و روسیه در سال‌‌‌‌های اخیر و به‌ویژه پس از تجربۀ همکاری موفق در بحران سوریه، مورد توجه صاحب‌‌‌‌نظران سیاسی است. با توجه به این مسئله و اهمیتی که وضعیت امنیتی آسیای مرکزی برای روسیه و ایران دارد، این پرسش مطرح می‌شود که همکاری امنیتی ایران و روسیه در این منطقه ادامۀ روند گذشته خواهد بود، یا اینکه می‌‌‌‌توانیم پیش‌‌‌‌بینی کنیم، شاهد دورۀ نوینی از این نوع همکاری باشیم؟ به علاوه، آیا می‌‌‌‌توان از تحول در الگوی روابط امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی سخن گفت؛ تحولی که وزنۀ همکاری و همگرایی را بر وزنۀ واگرایی سنگین‌‌‌‌تر کرده است؟ فرضیۀ نوشتار این است که الگوی روابط دو کشور از الگوی رقابت و همکاری به‌سوی الگوی همکاری در حال تغییر است. در واقع، منافع ایران و روسیه در حوزۀ امنیتی آسیای مرکزی، وجوه جدایی و پیوند دارد. با این وجود، تهدیدهای مشترک در این منطقه برای هر دو کشور، می‌‌‌‌تواند بر جنبه‌‌‌‌های متعارض و رقابتی منافع سایه بیندازد و افزایش همکاری‌‌‌‌ امنیتی میان دو طرف را منجر شود. با هدف تبیین فرضیۀ این نوشتار، ابتدا ساختار نظام منطقه‌‌‌‌ای در آسیای مرکزی از دیدگاه نظریۀ مجموعۀ امنیتی منطقه‌‌‌‌ای را بیان می‌کنیم؛ سپس به تغییر در نگرش سیاست خارجی روسیه از اروآتلانتیک‌‌‌‌گرایی به اوراسیاگرایی اشاره می‌کنیم. سرانجام، بحث روابط و همکاری امنیتی ایران و روسیه در قالب منافع متقابل دو کشور در آسیای مرکزی را بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Components within Iran-Russia Security Cooperation in Central Asia

نویسندگان [English]

  • Akbar Valizadeh 1
  • Mohammad Reza Salehi 2
1 Assistant Professor of Regional Studies, University of Tehran
2 Ph.D. Student of Central Asia and the Caucasus Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Regional security in Central Asia has been of strategic importance for both Iran and Russia. Russia has sought to play a key role in Central Asia’s security sphere and as far as it can, it will not allow other powers to play a role in this region. However factors such as the expansion of security relations between Iran and Russia in recent years, especially after experiencing successful cooperation in the Syrian crisis, raises the question of whether the security cooperation between Iran and Russia in Central Asia will be a continuation of the past trend, or it can be predicted as a new era of such cooperation. In addition, can we discuss a change in the pattern of Iran-Russia security relations in Central Asia? A development that has made the weight of cooperation and convergence heavier than the weight of divergence? The hypothesis of the article is that the pattern of relations between the two countries in Central Asia is shifting from a pattern of competition and cooperation to a model of cooperation, and the common threats in this region for both countries can overshadow the competing aspects of the interests and increase security cooperation between the two countries. In order to illustrate the hypothesis of the article and explain the determining factors in the field of Iran-Russia security cooperation in Central Asia, it is necessary to point out the developments that have taken place both within these two countries, especially in the direction of Russian foreign policy. Also, the consequences of the change in the structure of international system in regional systems and in this particular case in the structure of regional system in Central Asia should be considered. Therefore, in the first part of the article, the possibility of Iran-Russia security cooperation in Central Asia from the perspective of regional security complex theory and then in the context of changing the dominant approach in Russian foreign policy is examined. It is noted that the weight of cooperation and convergence has increased, and while in the three decades after the collapse of the Soviet Union, the pattern of competition and cooperation has dominated the relations between the two countries; With the recent developments at the domestic, regional and international levels, we are witnessing a decrease in the aspect of competition in these relations and an increase in cooperation.
In order to study the relations between Iran and Russia and the cooperation of these two countries in Central Asia, it is necessary to examine the interests of these two countries in the region and how they interact with each other to achieve their national interests. In this regard, national interests should be categorized in terms of parallel-common and conflicting interests. The question now is whether it is possible to vote for a shift in the balance of divergent and convergent interests in Iran-Russia relations, and whether, in fact, there has been a turning point in Iran-Russia relations in Central Asia. In this regard, we should mention the geopolitical convergence against the geo-economic divergence of Iran and Russia in Central Asia; In other words, these two seemingly conflicting factors in Iran-Russia relations have always existed in the post-Soviet period.
Regarding Iran-Russia relations in Central Asia, it can be said that although the two countries have common interests in the field of geopolitics with the aim of maintaining stability in this region, in the field of geo-economics, they are considered rivals and Moscow has tried to prevent Iran’s economic influence in the region as much as possible. This pattern of competition and cooperation is changing; As a result of Western pressures and hostile US policies, Iran has pursued the policy of “looking the east”, and therefore, in the field of geo-economics, has turned to increase cooperation and convergence with Russia. Cooperation through platform of the North-South international corridor and Iran’s desire to join the Eurasian Economic Union has been among the most important developments in this field, which has led to a pattern of cooperation.
Russia-Iran security cooperation in Central Asia can be analyzed in terms of Iran’s growing influence in the Middle East. Russia is well aware that Iran, as a rising regional power, can also play a major role in the stability or instability of Central Asian region, and therefore cooperation with Iran can be a way to maintain the direction of regional policy in favor of its own stability. Thus, maintaining regional order in Central Asia with Iran can give Moscow more confidence to maintain its interests.
Iran and Russia are in a new era of security cooperation with each other in Central Asia and beyond, which is different from previous periods in several ways. On the one hand, the structure of the regional system in Central Asia has changed in such a way that Russia in the geopolitical and China in the geo-economics spheres have become the two dominant powers in the region, and thus the regional security complex in Central Asia has become dominated by the two great powers, and as a result, there is less room for the West to exert influence in the region including the United States. This development should be placed alongside the concept of “looking the east” in Iran’s foreign policy, which, under the influence of US hostile policies and sanctions, has strengthened the option of turning to Russia and China.
Iran has proven to consider Russia’s interests in the region, and unlike the first decade after the collapse of the Soviet Union, Russia and the republics of Central Asia’s perception toward Iran as a threat to the stability of the region has softened. On the other hand, Russia, driven from the West, has sought to establish an independent identity as a Eurasian state, and therefore cooperation with Iran, as an influential regional power in Central Asia, has become particularly important in establishing its regional dominance. In general, it can be said that the pattern of Iran-Russia relations in Central Asia is changing from a pattern of simultaneous competition and cooperation to more of a pattern of cooperation and convergence. In the new model, we see that the two countries, unlike in the past, while maintaining geopolitical harmony in the region, have also tended toward geo-economic cooperation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Eurasianism
  • Iran
  • Regional Security Complex
  • Russia
  • Security Cooperation
Allison, Roy (2017), “Russia and the Post-2014 International Legal Order: Revisionism and Realpolitik”, International Affairs, Vol. 93, No. 3, pp. 519-543.
Allison, Roy (2018), “Protective Integration and Security Policy Coordination: Comparing the SCO and CSTO”, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 11, No. 3, pp. 297-338.
Atai, Farhad and Azam Sheibani (2011), “Grounds for Cooperation and Competition between Russia and Iran in the Central Asian within the Framework of Geopolitics Theory”, Central Eurasia Studies,Vol. 4, No. 8, pp. 131-151 [in Persian].
Blank, Stephen (2018), “Neglected no Longer: Washington Returns to Central Asia”, Global Asia, Vol. 13, No. 3, pp. 72-78.
Bordachev, Timofei (2018), “Greater Eurasia and Russian Foreign Policy Priorities”, Asian Politics and Policy, Vol. 10, No. 4, pp. 597-613.
Buzan, Barry and Ole Wæver (2003), Regions and Powers: the Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.
Contessi, Nicola P. (2011), “China, Russia and the Leadership of the SCO: a Tacit Deal Scenario”, China and Eurasia Forum Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 101–23.
European Union (2019), “European Union, Trade in Goods with Central Asia”, 5 European Commission, Available at: https://webgate.ec.europa. eu/isdb_results/factsheets/region/details_central-asia-5_en.pdf, (Accessed on: 26/1/2020).
Freedman, Robert (2001), “Russian Policy toward the Middle East since the Collapse of the Soviet Union: the Yeltsin Legacy and the Challenge for Putin”, The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington,The Donald Treadgold papers, No.33, Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230590489_ 10, (Accessed on: 8/1/2020)
Freedman, Robert O. (2006) “Russia, Iran, and the Nuclear Question: the Putin Record”, Strategic Studies Institute (SSI),Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/47007/Russia_Iran_Nuclear_Question.pdf, (Accessed on: 28/12/2019)
Hunter, Shireen T. (2010), Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, California: Praeger.
Izvestia Daily (2011), “A New Integration Project for Eurasia: the Future in the Making”, Available at: https://www.rusemb.org.uk/ press/246, (Accessed on: 24/1/2020).
Jackson, J. Nicole (2014), “Trans-Regional Security Organizations and Statist Multilateralism in Eurasia”, Europe- Asia Studies, Vol. 66, No. 2, pp. 181-203. 
Kaczmarski, Marcin (2017), “Non-Western Visions of Regionalism: China’s New Silk Road and Russia’s Eurasian Economic Union”, International Affairs, Vol. 93, No. 6, pp. 1357-1376.
Karami, Jahangir (2010), “Iran and Russia: Eastern Ally or Southern Threat?”, Foreign Relations Quarterly, Vol. 2, No. 3, pp. 171-199 [in Persian]. 
Karami, Jahangir (2018), “Eurasian Policy of Iran, Islamic Revolution and Foreign Policy”, Foreign Policy Quarterly, Vol. 32, No. 4, pp. 159-200 [in Persian].
Kelly, Robert E. (2007), “Security Theory in the “New Regionalism”, International Studies Review, No. 9, pp. 197-229.
Koolaee, Elaheh (1996), “Russia, West and Iran”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 1, No. 12, pp. 75-94 [in Persian].
Koolaee, Elaheh (2005), “Iran and Russia under the Presidency of Khatami”, Foreign Policy Quarterly,Vol. 73, No. 1, pp. 121-152 [in Persian].
Kreutz, Andrej (2015), Russia’s Place in the World,New York: Algora.
Rumer, Boris Z. (2016), Central Asia at the End of the Transition, London: Routledge.
Rumer, Eugene, Richard Sokolsky, Paul Stronsky and Andrew S. Weiss (2017), “Illusions vs. Reality: Twenty-Five Years of US Policy toward Russia, Ukraine, and Eurasia”, Carnegie Endowment for International Peace, Available at:  https://carnegieendowment.org/files/CP_300_Brief_ Rumer_Sokolsky_Stronski_Task_Force.pdf, (Accessed on: 15/12/2019).
Russia Today (2015), “Putin: 7,000 People from Ex-Soviet Republics Estimated to Fight Alongside ISIS”, Oct. 16, Available at: https://rt.com/ news/318826-putin-isis-soviet-republics-fighters, (Accessed on: 29/11/ 2019).
Sazmand, Bahareh and Hosein Souranari (2019), “Indentity and Interest of Russia within Eurasian Regionalism”, Politics Quarterly, Vol. 48, No. 4, pp. 979-1000 [in Persian].
Sherlock, Thomas (2011), “Alone Together: Russia and the US in the Post-Soviet Era”, in: Isaiah (Ike) Wilson III and James J. F. Forrest (ed.), Handbook of Defence Politics: International and Comparative Perspectives, London: Routledge.
Simbar, Reza and Mehdi Padervand (2018), “Challenges of Russia’s Foreign Policy in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 24, No. 101, pp. 57-85 [in Persian].
Stewart-Ingersoll, Robert and Derrick Frazier (2012), Regional Powers and Security Orders; a Theoretical Framework, London: Routledge.
The White House (2017), “National Security Strategy of the United States of America”, Dec. 18, Available at: www.whitehouse.gov/wp-content/ uploads/2017/12/ NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf, (Accessed on: 16/1/2020).
Tsygankov, Andrei P. (2016), Russia’s Foreign Policy; Change and Continuity in National Identity, London: Rowman and Littlefield.
Wilson, Jeanne L. (2020) “Russia as a Regional Actor: Goals and Motivations”, in: Emel Parlar Dal and Emre Ersen (ed.), Russia in the Changing International System, Switzerland: Palgrave Macmillan, pp. 59-76.