دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-323 (بهار و تابستان) 
عامل‌های مؤثر بر شکل‌گیری صف‌آرایی روسیه و عراق (2011 تا 2018)

صفحه 71-90

10.22059/jcep.2019.285732.449852

زهرا زمردی انباجی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سید مسعود موسوی شفائی