دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 325-708 (پاییز و زمستان) 
نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

صفحه 569-593

10.22059/jcep.2020.294063.449884

خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی