تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان با تأکید بر دیپلماسی آب و انتقال انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به کمبود منابع آب و ریشه‌های تاریخی تنش‌های آبی در آسیای مرکزی یکی از موانع رشد و توسعۀ پایدار در این منطقه به‌طور تمام و ترکمنستان به‌طور خاص بحران آب و چگونگی تخصیص و بهر‌ه‌برداری از منابع آب است. منافع متضاد آبی کشورهای آسیای مرکزی، گسترش مناطق بیابانی و افزایش جمعیت، ترکمنستان را با چالش آبی روبه‌رو کرده است؛ بنابراین ترکمنستان برای مدیریت این مشکلات نیازمند منابع رودخانه‌های فرامرزی از جمله در حوضۀ آبی مشترک با ایران است. از سوی دیگر با توجه به محصوربودن ترکمنستان در خشکی، این کشور برای انتقال منابع غنی گاز خود به بازارهای جهانی، نیازمند بهره‌برداری از فضای پیرامونی از جمله پهنۀ جغرافیای ایران است. ایران نیز به‌عنوان قدرتی منطقه‌ای نیازمند ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود با ترکمنستان است. نوشتار پیش‌رو نتیجۀ پژوهشی کیفی در رابطه با روابط ژئوپلیتیک ایران و ترکمنستان است. در این نوشتار به‏دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش هستیم که دو عامل منابع آب و انتقال انرژی چه تأثیری بر روابط ایران و ترکمستان دارند؟ این فرضیه مطرح است که «مناسب‌ترین زمینۀ عملی ارتقای روابط ایران و ترکمنستان در دو حوزۀ هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک انرژی است؛ چراکه دو کشور در این حوزه‏ها مکمل ژئوپلیتیک یکدیگر محسوب می‏شوند». اما وضعیت ایران در نظام بین‌الملل در ارتباط با غرب سبب شده است که با وجود زمینه‌های مناسب مبتنی بر عامل‌های مشترک ژئوپلیتیک این روابط شکل نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of Iran-Turkmenistan Relations with Emphasis on Water Diplomacy and Energy Transfer

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahifard 1
  • Kamal Ranjbari 2
1 Professor of Political Geography, University of Tehran
2 Ph.D. Student of Political Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Due to the unbalanced distribution of resources as well as unique political geography in the age of globalization based on international political economy, the global geopolitical systems alone are not able to meet their needs in various structural and functional areas to meet their interests and shortcomings to each other. They are interdependent. Among them are geopolitical capacities for cooperation and interaction to achieve common interests between neighbor-centered political actors, energy geopolitics (energy sources and energy transit corridors), and positive hydro-politics (cooperation in common water basins). On the one hand, the increasing population growth and in line with it, the scarcity and unequal distribution of water resources, has increased competition for water resources, especially shared water resources in the border areas between the countries. Under these conditions, border rivers can provide the basis for cooperation between neighboring states based on the principles of diplomacy and understanding of geographical realities. On the other, the existence of energy resources and transit corridors, specifically in this respect, choosing the optimal way to reduce geopolitical dependence, can pave the way for cooperation between the countries. As a regional power in Southwest Asia, Iran has numerous neighbors and long borders, including land, sea, and river, with different political approaches; Iran’s long borders and its numerous neighbors offer a range of opportunities and threats. One of the sources of threat and opportunity in relation to Iran’s neighbors is hydro-political issues in border rivers and the role of Iran’s position in energy transfer. Cooperation on water issues based on water diplomacy and the hydro-structuring approach can pave the way for cooperation in other geopolitical dimensions, including energy geopolitics. Therefore, Iran, with its wide border rivers, needs to establish cooperation based on the principles of diplomacy and formulate strategies to generate opportunities in the surrounding environment to enhance its regional power. Turkmenistan is one of the influential countries in the periphery of Iran with long borders and common water resources in northeastern Iran.
Central Asia in general and Turkmenistan, in particular, are among droughty countries and this situation has led to a divergence in Central Asian countries. Meanwhile, Turkmenistan, as a downstream state is in dire need of water resources on its borders, including on its border with Iran, for its sustainable development of agriculture and industry. On the other hand, given that cooperation with Turkmenistan is part of Iran’s geopolitical interests, so ties based on common geopolitical factors with this country can have profound effects on enhancing Iran’s power on the Central Asian geopolitical scene. Turkmenistan is Iran’s gateway to the Central Asian region to establish relations with the countries of this geostrategic region. One of Turkmenistan’s challenges is how to transfer its energy resources to the world markets. The country is landlocked and has no access to the high seas, so its political future and independence depend on choosing optimal routes to transfer energy resources to consumer markets. On the other hand, Iran’s geography connects different regions and considering that Iran connects the two water zones of the Caspian Sea and the Persian Gulf, this country has a great capacity to create a corridor in the transfer of energy resources.
Accordingly, the present article seeks to find a suitable answer to this question of what effect the two factors namely water resources and energy transfer have on relations between Iran and Turkmenistan by using a qualitative method and library resources. It has been hypothesized that “the most favorable practical context for the promotion of Iran-Turkmenistan relations lies in the two areas of hydro-politics and geopolitics of energy because the two countries are complementary to each other in these areas”. But the situation of Iran in the international system with the West has shown that despite the existence of favorable grounds based on common geopolitical factors, these relations have not formed fully yet.
According to the findings of the article, Turkmenistan needs water supplying cooperations in border rivers, including joint rivers with Iran, to create sustainable development in the field of agriculture and industrial growth. Given the growing importance of water resources, water diplomacy between the two countries and the allocation of more water by Iran to Turkmenistan, as well as the establishment of joint water projects in the border areas, this can pave the ground for cooperation in other fields. Turkmenistan is also one of the richest countries in the field of gas resources. Iran can turn Turkmenistan’s vast gas reserves into one of its energy supplying hubs in the future. What limits Turkmenistan’s energy policy face is its landlocked location and lack of access to international waters; therefore, one of the main goals of Turkmenistan is to get out of geographical isolation and diversify its energy transmission routes to reach global markets and reduce dependence on Russia. According to the findings of this article, one of the countries in the periphery of Turkmenistan that can reduce its structural shortcomings is Iran. Iran has a unique geopolitical position and with its long sea borders, it connects several geo-economic regions of the world. On the other hand, Iran, as a regional power, needs to build constructive relations with its neighbors in foreign policy and Turkmenistan can be a link in establishing relations with the geopolitical region of Central Asia. What has limited the good neighborly relations between the two countries despite unique structural and functional capacities is the situation of Iran in the international system, but the international system is dynamic, and in the future, Iran will be at the focus of regional cooperations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Geopolitics
  • Hydro-politics
  • Iran
  • Turkmenistan
  • Water Diplomacy
Abdi, Ataollah and Hossein Mokhtari (2005), “A Look at Iran’s Hydropolitical Opportunities and Threats”, Geopolitical Quarterly,No. 2, pp. 194-226 [in Persian].
Ahmadzai, S. and A. McKinna (2018), “Afghanistan Electrical Energy and Trans-Boundary Water Systems Analyses: Challenges and Opportunities”, Energy Reports, Vol. 4, pp. 435-469.
Alizadeh, R., P. D. Lund, A. Beynaghi, M. Abolghasemi and R. Maknoon (2016), “An Integrated Scenario-Based Robust Planning Approach for Foresight and Strategic Management with Application to Energy Industry”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 104, No. 1, pp. 162-171.
Arinç, I., and S. Elik (2010), “Turkmenistan and Azerbaijan in European Gas Supply Security”, Insight Turkey, Vol. 12, No. 3, pp. 169-190.
Bahjat, G. (2010), “Iran’s Role in Europe’s Energy Security:an Assessment”, Iranian Studies, Vol. 43, No. 3, pp. 333-347.
Balta, E. (2019), “From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: Turkey and Russia after the Cold War”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Vol. 16, No. 63, pp. 69-86.
Bay, Yarmohammad (2005), Hydropolitics of Border Rivers, Tehran: Abrar Contemporary International Studies and Research Cultural Institute Publications [in Persian].
Bradshaw, M. J. (2009), “The Geopolitics of Global Energy Security”, Geography Compass, Vol. 3, No. 5, pp. 1920-1937.
Caineng, Zou, Zhi Yang, Dongbo He, Yunsheng Wei, Jian Li, Ailin Jia, Jianjun Chen, Qun Zhao, Yilong Li, Jun Li and Shen Yang (2018), “Theory, Technology and Prospects of Conventional and Unconventional Natural Gas”, Petroleum Exploration and Development, Vol. 45, No. 4, pp. 604-618.
Caldara, D. and M. Iacoviello (2018), “Measuring Geopolitical Risk”, FRB International Finance Discussion Paper, No. 1222, pp. 1-66.
Dorian, J. P. (2006), “Central Asia: a Major Emerging Energy Player in the 21st Century”, Energy Policy, Vol. 34, No. 5, pp. 544-555.
Duan, W., Y. Chen, S. Zou and D. Nover (2019), “Managing the Water-Climate-Food Nexus for Sustainable Development in Turkmenistan”, Journal of Cleaner Production, Vol. 220, pp 212-224.
Fadaeizadeh, K. and M. Shourian (2019), “Determination of the Optimal River Basin-Wide Agricultural Water Demand Quantities Meeting Satisfactory Reliability Levels”, Water Resources Management, Vol. 33, No. 1, pp. 2665-2676.
Finon, D. (2011), “The EU Foreign Gas Policy of Transit Corridors: Autopsy of the Stillborn Nabucco Project”, OPEC Energy Review, Vol. 35, No. 1, pp. 47-69.
Hafeznia, Mohammad Reza (2017), Principles and Concepts of Geopolitics, Papoli Publications [in Persian].
Hussan, H. (2017), “Whose ‘Reality’? Discourses and Hydropolitics along the Yarmouk River”, Contemporary Levant, Vol. 2, No. 2, pp. 103-115.
Julien, F. (2012), “Hydropolitics is what Societies Make of it (or Why We Need a Constructivist Approach to the Geopolitics of Water)”, International Journal of Sustainable Society, Vol. 4, Nos. 1-2, pp. 45-71.
Krickovic, A. (2014), “Imperial Nostalgia or Prudent Geopolitics? Russia’s Efforts to Reintegrate the Post-Soviet Space in Geopolitical Perspective”, Post-Soviet Affairs, Vol. 30, No. 6, pp. 503-528.
Kubicek, P. (2013), “Energy Politics and Geopolitical Competition in the Caspian Basin”, Journal of Eurasian Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 171-180.
Lee, Y. (2019), “Turkmenistan’s East-West Gas Pipeline: Will it Save the Country from Economic Decline?”, Problems of Post-Communism, Vol. 66, No. 3, pp. 211-223.
Luttwak, E. N. (1990), “From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, The National Interest, No. 20, pp. 17-23.
Mirshafiei, Samira, Hossein Ansari and Hojjat Mianabadi (2015), “Bankruptcy Methods in Transboundary Rivers Allocation Problems Case Study: Atrak River”, Iranian Journal of Irrigation and Drainage, Vol. 4, No. 9, pp. 594- 604 [in Persian].
Mirumachi, N. (2015), Transboundary Water Politics in the Developing World, Routledge: Earthscan.
Moh’d Dyab Al-Nouimat, A., S. Jakubayeva, D. Zhekenov, and A. Azimov (2019), “Geopolitical Interest of Iran in Central Asia”, International Relations and International Law Journal, Vol. 3, No. 87, pp. 40-46.
Muratbekova, A. (2018), “From Asia to Eurasia: China and India Interests in Central Asia”, International Relations and International Law Journal, Vol. 77, No. 1, pp. 18-27.
Nagheeby, M. and J. Warner (2018), “The Geopolitical Overlay of the Hydropolitics of the Harirud River Basin”, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol. 18, No. 6, pp. 839-860.
Nagheeby, M., D. Piri and M. Faure (2019), “The Legitimacy of Dam Development in International Watercourses: a Case Study of the Harirud River Basin”, Transnational Environmental Law Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 247-278.
Orazgaliyev, S. and E. Araral (2019), “Conflict and Cooperation in Global Commons: Theory and Evidence from the Caspian Sea”, International Journal of the Commons, Vol. 13, No. 2, pp. 962-976.
Pain, R. and L. Staeheli (2014), “Introduction: Intimacy Geopolitics and Violence”, Area, Vol. 46, No. 4, pp. 344-347.
Paknejad Mottaki, Hamidreza and Ezatollah Ezzati (2011), “Hydropolitics of the Atrak Border River and its Impact on Iran-Turkmenistan Relations”, Journal of Human Settlement Planning Studies, Vol. 6, No. 14, pp. 19-37 [in Persian].
Pasban, Abolfazl (2016), “Geopolitics of Turkmenistan and its Impact on the Political Security of the Islamic Republic of Iran”, Journal of Defense Policy, Vol. 24, No. 96, pp. 140-101 [in Persian].
Petersen-Perlman, J. D., J. C. Veilleux, M. Zentner and A. T. Wolf (2012), “Case Studies on Water Security: Analysis of System Complexity and the Role of Institutions”, Journal of Contemporary Water Research and Education, Vol. 149, No. 1, pp. 4-12.
Pirani, S. (2018), Let’s not Exaggerate–Southern Gas Corridor Prospects to 2030, Oxford Institute for Energy Studies.
Pourghasemi, A. and M. Akhbari (2018), “The Role of Fossil Fuel (Oil and Gas) in the World Geopolitics of Energy (Case Study of Iran 2000-2015)”, Journal of Ecophysiology and Occupational Health, Vol. 18, Nos. 1-2, pp. 18-23.
Raphael, S. and D. Stokes (2011), “Globalizing West African Oil: US ‘Energy Security’and the Global Economy”, International Affairs, Vol. 87, No. 4, pp. 903-921.
Rezaei, M. H., J. Z. Ebrahimi and H. Basafa (2019), “The Settlement Patterns in Roshtkhar Plain, Northeastern of Iran”, Iran Journal of the British Institute of Persian Studies, Vol. 57, No. 2, pp. 109-122.
Sarkodie, S. A. and V. Strezov (2019), “Effect of Foreign Direct Investments, Economic Development and Energy Consumption on Greenhouse Gas Emissions in Developing Countries”, Science of the Total Environment, No. 646, pp. 862-871.
Shirzadi, Marzieh and Mohammad Javad Haghshenas (2019), “Management of Transboundary Rivers and Security in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 25, No. 105, pp. 69-100 [in Persian].
Siddi, M. (2019), ‘‘The EU’s Botched Geopolitical Approach to External Energy Policy: the Case of the Southern Gas Corridor”, Geopolitics, Vol. 24, No. 1, pp. 124-144.
Sinaee, V. (2012), “Hydropolitics and Human Security: Water Cooperation in Relations between Iran, Afghanistan and Turkmenistan”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 2, No. 3, pp. 111-133.
Singh, S. and B. Singh (2019), “Geopolitics of Ports: Factoring Iran in India’s Counterbalancing Strategy for “Sino-Pak Axis””, Journal of Eurasian Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 169-182.
Sorg, A., T. Bolch, M. Stoffel, O. Solomina and M. Beniston (2012), “Climate Change Impacts on Glaciers and Runoff in Tien Shan (Central Asia)”, Nature Climate Change, Vol. 2, No. 10, pp. 725-731.
Soyunova, O. (2019), “Development of Economic Reforms in Turkmenistan”, Journal of Public Policy, Vol. 10, No. 3, pp. 25-32.
Valentina, S. (2019), “Turkmenistan: Yesterday, Today, Tomorrow, Analytical Review”, Russia and the Moslem World, No. 3 (305), pp. 45-55.
Vink, M. (2018), “The Role of Water Diplomacy in Peacebuilding”, in: Handbook of Environmental Conflict and Peacebuilding, Routledge in Association with GSE Research, Vol. 283, No. 294, pp. 283-294.
Warner, J. F. and M. Zeitoun (2008), “International Relations Theory and Water do Mix: a Response to Furlong’s Troubled Waters, Hydro-hegemony and International Water Relations”, Political Geography, Vol. 27, No. 7, pp. 802-810.
Wastnidge, E. (2017), “Central Asia in the Iranian Geopolitical Imagination”, Cambridge Journal of Eurasian Studies, Vol. 1, pp. 1-13.
Wendt, A. (1995), “Constructing International Politics”, International Security, Vol. 20, No. 1, pp. 71-81.
Xenarios, S., R. Shenhav, I. Abdullaev and A. Mastellari (2018), “Current and Future Challenges of Water Security in Central Asia”, Global Water Security, Vol. 21, 117-142.
Zhupankhan, A., K. Tussupova and R. Berndtsson (2018), “Water in Kazakhstan, a Key in Central Asian Water Management”, Hydrological Sciences Journal, Vol. 63, No. 5, pp. 752-762.