سیاست همسایگی اروپا و تأثیر آن بر همگرایی اتحادیۀ اروپا و جمهوری مولداوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

با پایان جنگ سرد، اروپا با چالش‎های ژئوپلیتیک جدیدی روبه‌رو شد که تأثیر محیط پیرامونی را بر امنیت این قاره افزایش داد. یکی از این چالش‌‌ها، استقلال اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. دولت مستقل مولداوی در سال ۱۹۹۱ در نقشۀ سیاسی جهان متولد شد. پس از عضویت رومانی در اتحادیۀ اروپا، این کشور همسایۀ اتحادیۀ اروپا شد و در سال ۲۰۰۴ در کنار پنج کشور دیگر، سیاست همسایگی اروپا و بعد سیاست مشارکت شرقی را پذیرفت. این سیاست مهم‎ترین ابزار اتحادیۀ اروپا برای پیشبرد همگرایی در محیط همسایگی شرقی محسوب می‌شود و مولداوی به بهترین شکل از امکانات آن استفاده کرده است. به‌طوری که فرایند همگرایی به‌سوی بستن موافقت‎نامۀ تجارت آزاد عمیق و همه‎جانبه کشیده شد و نظام آزادسازی ویزا نیز برای مولداوی برقرار شد. با توجه به آنچه گفتیم این پرسش مطرح است که اجرای سیاست همسایگی اروپا و به‎طور مشخص سیاست مشارکت شرقی چه تأثیری بر همگرایی اتحادیۀ اروپا و مولداوی داشته است و تا چه حد اتحادیۀ اروپا توانسته است آن را به‌صورت موفقیت‎آمیزی به پیش ببرد؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می‌کنیم که بهبود روابط در قالب موافقت‎نامۀ همکاری و تجارت آزاد میان اتحادیۀ اروپا و مولداوی سبب تسری همگرایی از حوزۀ اقتصادی به حوزۀ سیاسی و نهادی و گسترش روابط دو طرف شده است؛ اما از نظر عمق تأثیر آن با عامل‌های متعدد داخلی و خارجی از سوی هر دو طرف محدود شده است. بر همین مبنا در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل ژرف‌نگرانه موضوع را تبیین و برای آزمون فرضیه نیز از منطق تسری در نظریۀ نوکارکردگرایی استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of “European Neighborhood Policy” on EU-Republic of Moldova Integration

نویسنده [English]

  • Roxana Niknami
Assistant Professor of Regional Studies, University of Tehran
چکیده [English]

With the end of the Cold War, Europe has faced new geopolitical challenges and these challenges have increased the impact of the surrounding environment on European security. The independent Moldovan government was born in 1991 on a world political map. In 2004, Moldova entered the ENP and then the EaP. This policy is the most important tool of the EU to promote convergence in the Eastern Neighborhood and Moldova has made the best use of its facilities. The integration process led to DCFTA and a visa liberalization system was established for Moldova.
Research question and hypothesis:  having said that, it begs the question of what impact has the implementation of the ENP and the EaP on the EU-Moldova integration process and to what extent has the EU been successful in implementing it? The article hypothesis is that improving relations in the framework of the EU-Moldova Free Trade and Cooperation Agreement has led to the expansion of integration from the economic to the political and cultivated spheres and deepening of bilateral relations; but in terms of depth, its impact is limited by several of internal and external factors on both sides.
Methodology: the data collection method in this study is qualitative and is based on the documentary method. This research is in line with the theoretical modeling method. In this regard, the theory of neo-functionalism has been applied. The emphasis of this paper is on the logic of spillover, which is emphasized in the theory of neo-functionalism. In terms of the level of analysis, this research is three-level and examines the issue in functional, political, and cultivated spillover.
Result and Discussion: all things considered, in the field of functional spillover, the interactions made in the framework of the Partnership and Cooperation Agreement to improve the standards of good governance were examined. In this regard, cooperation on the issue of Transnistria has been carried out in the form of 5+2 negotiations. The EUBAM was developed in the same direction. Economically, relations were driven by a system of preferences. In the political spillover, the Cooperation Agreement was reviewed; which was best crystallized in the form of a DCFTA. This agreement had many achievements in the field of integration and led to visa liberalization for Moldova. Package 8 was also implemented in the Transnistrian conflict. In the field of functional extension, EU institutions such as the Parliament, the Commission, and the Council of Europe acted as political entrepreneurs and took great strides in various aspects of strategic coalition building, bargaining influence and community framing. In Moldova, the institutions in charge of these three indicators are CEFTA, National Action Plan for Implementation of the Association Agreement and the Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum.  Studies have shown that in terms of level and scope, relations between the parties have had a favorable growth and convergence has occurred well at all three levels. But in terms of depth, some internal constraints at the interior level of Europe and Moldova on the one hand and the regional level on the other, have prevented full deepening of integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EaP
  • ENP
  • EU
  • Moldova
  • Neo-functionalism
  • Spillover
Baltag, Dorina and Giselle Bosse (2016), “The EU Eastern Partnership with Moldova: a Best Case Scenario for EU Security Community Building”, in: Pernille Ricker, External Governance as Security Community Building: the Limits and Potential of European Neighbourhood Policy, London: Palgrave, pp. 49-79.
Bergmann, Julian (2019), “Neofunctionalism and EU External Policy Integration: the Case of Capacity Building in Support of Security and Development (CBSD)”, Journal of European Public Policy, Vol. 26, No. 9, pp. 1253-1272 (doi:10.1080/13501763.2018.1526204).
Bosse, Giselle (2010), “The EU’s Relations with Moldova: Governance, Partnership or Ignorance?’, Europe-Asia Studies, Vol. 62, No. 8, pp. 1291-1309.
Brown, Jeffrey Ellison (2015), Europanization Postponed: the Role of Veto Players in Shaping Convergence with the EUs Conflict Resolution and Internal Market Integration Policies in Moldova and Georgia, London: Chapel Hill.
Calus, Kamil (2015), Power Politics on the Outskirts of the EU: Why Transnistria Matters, London: LSEE.
Cazat, Lucie (2019), “The Eastern Partnership in Moldova: the 10th Anniversary”, Blog Active Euro, Available at: https://eulogos.blogactiv.eu/2019/07/31/the-eastern-partnership-in-moldova-the-10th-anniversary, (Accessed on: 3/9/2019).
CEIC (2020), “Moldova’s Total Exports”, Available at: https://google.com/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&, (Accessed on: 14/3/2020).
Chirila, Victor (2015), “A Focus on Moldova”, in: Eastern Partnership Revisited, Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung Institute, pp. 47-60.
Christou, George (2012), “European Union Security Logics to the East: the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership”, in: George Christou and Stuart Croft, European Security Governance, London: Routledge, pp. 77-95.
Council of Europe (CE) (2020), “Republic of Moldova and the Council of Europe”, Available at: https://www.coe.int/en/web/chisinau/republiv-of-moldova-and-the-council-of-europe, (Accessed on: 12/5/2020).
Crombois, Jean (2019), “The Eastern Partnership: Geopolitics and Policy Ietria”, European View, Vol. 18, No. 1, pp. 89-96.
Cvijic, Srdjam, Iskra Kirova, Maria Jelenka and Zoran Nechev (2019), From Enlargement to the Unification of Europe: Why the European Union Needs a Directorable General Europe for Future Members and Association Countries, Open Society European Policy Institute: London.
Damen, Mario (2019), “Three Eastern Partnership Neighbours: Ukrain, Moldova and Belarus”, Fact Sheets on the European Union, European Parliament, Available at: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ en/sheet/171/trois-voisins-du-partenariat-oriental-ukraine-moldavie-et-bielorussie, (Accessed on: 1/11/2019).
De Medico, Nicola (2014), A Black Knoght in the Eastern Neighbourhood? Russia and EU Democracy Promotion in Armania and Moldova, Bruges: Collage of Europe.
Dehghani Firouzabadi, J. (2004), “Common European Foreign and Security Policy from the Perspective of Neo-Functionalism”, Public Law Research, Vol. 6, No. 12, pp. 143-163 [in Persian].
Dehghani Firouzabadi, J. (2010), “Changes in the Theories of Regionalism”, Central Eurasia Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 99-116 [in Persian].
Delcour, Laure (2015), “Moldova and the EU’s Neighborhood Policy: What Partnership?”, Revue d’études Comparatives Est-Ouest, Vol. 1, No. 46, pp. 137-159 (doi:10.4074/S0338059915001060).
De Waal, Thomas and Nikolaus Von Twickel (2020), Beyond Frozen Conflict, Brussels: CEPS.
Eastern Partnership Revisited: Associated Countries in Focus (2015), Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung.
Emerson, Michael (2019), Scenarios for a Wider Europe, Brussels: CEPS.
European Commision (EC) (2020), “European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations”, Available at: https://ec.europa.eu/ neighbourhoodenlargement/neighbourhood/countries/moldova_en, (Accessed on: 9/1/2020).
European Investment Bank (EIB) (2020), “Moldova and the EIB”, Available at: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ moldova/index.htm, (Accessed on: 9/3/2020).
Facts and Figuers (2020), “Facts and Figures about EU-Moldova Relations”, EU Neghbours East, Available at: https://www.euneighbours.eu/en/east/ stay-informed/publications/facts-and-figures-about-eu-moldova-relations-0, (Accessed on: 17/3/2020).
Fontana, Lole (2015), Implemention of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and Recommendations for Action, Brussels: SWD.
Gromadzki, Grzegorz (2015), “The Eastern Partnership after Five Years: Time for Deep Rethinking”, European Parlament, Available at: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2015)536438, (Accessed on: 23/2/2015).
Gumene, Vadim (2019), Transnistria: DCFTA’s Implications for Foreign Trade, Stokholm: CEPS.
Hass, Ernest (1958), The Uniting of Europe: Political Social and Economic Forces, London: Slevens.
Haas, Ernest (2001), “Does Constructivism Subsume Neo-Functionalism?”, in: Knud Erik Jørgensen and Antje Wiener Thomas Christiansen, The Social Construction of Europe, London: SAGE Publications, pp. 22-31 (doi:10.4135/9781446221105.n2).
Hamulak, Ondrej and Archil Chochia (2014), “The European Neighbourhood Policy Focused on South Caucasus”, in: Naděžda Šišková, From Eastern Partnership to the Association: a Legal and Political Analysis, Newcastle: Cambridge, pp. 135-146.
Ivan, Paul (2014), Transnistria – Where to?, Brussels: EPC.
Johnson, Elizabeth (2018), “The EU Ontological Security Stabilising the ENP Area and EU-Self”, Cooperation and Conflict, Vol. 53, No. 4, pp. 528-544.
Josan, Stefan and Ludmila Nofit (2019), “How the Association Agreement changed EU-Moldova Relation? Where is Moldova in the AA/DCFTA Implementation Process and Why?”, Foreign Policy Association, Available at:  http://www.ape.md/wp-content/uploads/2019/03/EU-MD-relations.pdf, (Accessed on: 2/2/2019).
Koolaee, Elaheh (2013), The Politics and Government in Russia Federation, Tehran: CIRE [in Persian].
Koolaee, Elaheh (2016), The Politics and Government in Central Asia, Tehran: Samt [in Persian].
Küchler, Florian (2012), The Role of the European Union in Moldova’s Transnistria Conflict, Berlin: Ibidem.
Lavrelashvili, Teona (2018), “Resilience-Building in Georgia, Moldova and Ukraine: towards a Tailored Regional Approach from the EU”, European View, Vol. 17, No. 2, pp. 189-196 (doi:10.1177/ 1781685818805680).
Lindberg, Leon (1963), The Political Dynamics of European Integration, Stanford: Prinston University Press.
Lippert, ‌Barbara (2019), A Geopalitically Aware EU and its Eastern European Neighbours: More Realism, More Investment, Berlin: SWP.
Malskyy, Markiyan, Nataliya Antonyuk, Marianna Gladysh and Oksana Krayevska (2020), “Regionalism and Spillover Effects: Case of Ukraine”, in: Olga Bogdanova and Andrey Makarychev, Baltic-Black Sea Regionalisms: Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins, Switzerland: Springer, pp. 207-224.
Montesano, Francesco, Tony Vander Togt and Wouter Zweers (2016), The Europanisation of Moldova is the EU on the Right Track?, Hauge: Clingendae Report.
Morari, Cristina (2016), EU Role in the Republic of Moldova European Integration Within Eastern Partnership, Iasi: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies.
Moravcsik, Andrew (2005), “The European Constitutional Compromise and the Neofunctionalist Legacy”, Journal of European Public Policy, Vol. 12, No. 2, pp. 349-386 (doi:10.1080/13501760500044215).
Nieman, Aron (2006), Explaining Decisions in the European Union, Cambridge: Cambridge University Press.
Niemann, Arne and Tessa De Wekker (2010), “Normative Power Europe? EU Relations with Moldova”, European Integration Online Papers, Vol. 14, No. 1, pp. 1-41 (doi:10.1695/2010014).
Popescu, Nicu (2005), The EU and South Caucasus: Learning Lessons from Moldova and Ukraine, Paris: IPF.
Popescu, Nicu (2015), Moldova’s Star: Shining or Falling?, Brussels: EUISS.
Scrinic, Andrei (2014), “The Eastern Partnership as Part of the Eu Foreign Policy: a Review of Theoretical Approaches”, EURINT, Vol. 1, No. 1, pp. 219-230.
Secrieru, Stanislav (2014), Keep the Syes Wide Open: EU in Moldova, Brussels: CRPE.
Senusa, Denis (2019), EU Policy on Strengthening Resilience in Moldova, Ukrain, and Georgia between the Rule of Law and Oligarchic Influence, Brussels: CEPS.
UN (2020), “Moldova Exports By Country”, Trading Economics, Available at: https://tradingeconomics.com/moldova/exports-by-country, (Accessed on: 15/5/2020).
Van Seeters, Marieke (2010), European Influence in Moldova: the Role of the European Union on Nation-Buildibg in Moldova, Nijmegan: Radboud University.
Verdun, Amy and Gabriella Chira (2008), “From Neighbourhood to Membership: Moldova’s Persuasion Strategy towards the EU”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 8, No. 4, pp. 431-444 (doi: 10.1080/14683850802556418).
Warnars, Eline (2020), The European Neighbourhood Policy: an Intergovernmental or Supranational Creation?, Rotterdam: Erasmus University.
Wolfscwenger, Johann (2019), 10 Years Eastern Partnership: the EU and its Strategic Dilemma, Viena: Osterreische Gesellschaft Fur Europapolitik.