تحلیل سازه‌انگارانۀ چرخش در سیاست خارجی ایران در برابر بحران قره‌باغ (2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

منطقۀ خودمختار قره‌باغ از ابتدای تشکیل جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد ادعای دو کشور بوده و سبب ایجاد بحران در روابط دو کشور شده است. اوایل دهۀ 1990 جنگ‌هایی بین دو کشور در گرفت و پس از برقراری آتش‌بس با میانجیگری روسیه در سال 1994 منطقه به کنترل ارمنستان درآمد. سیاست اولیۀ ایران در برابر بحران، بی‌طرفی بود، هرچند تمایل بیشتری به ارمنستان داشت و از این کشور حمایت نسبی کرد. اما پس از نقض آتش‌بس توسط جمهوری آذربایجان در سپتامبر 2020، دورۀ جدیدی از درگیری بین دو کشور شکل گرفت و بحران از سرگرفته شد. در بحران اخیر، جمهوری اسلامی ایران آشکارا از دولت آذربایجان حمایت و بر حق جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ تأکید می‌کند. پرسش اصلی این است که چرخش در سیاست خارجی ایران در برابر بحران قره‌باغ را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر مبنای چارچوب نظری سازه‌انگارانه عوامل مؤثر در تغییر و چرخش در سیاست ایران در برابر بحران قره‌باغ و به تعبیری عوامل واگرایی و همگرایی در روابط دو کشور را بررسی می‌کنیم. یافته‌های نوشتار نشان می‌دهد سیاست خارجی ایران در تأثیر عواملی همچون ایدئولوژی اسلامی‌شیعی، حمایت‌های داخلی آذری‌های ایران از جمهوری آذربایجان در برابر بحران قره‌باغ، کاهش سیاست‌های قومیتی و پان آذری آذربایجان و گرایش‌های واقع‌گرایانه و شرق‌گرایانه در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و همچنین سیاست غرب‌گرایانۀ دولت ارمنستان، دچار تغییر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist Analysis of the Turn in Iran's Foreign Policy Towards the Nagorno-Karabakh Crisis (2020)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abbaszadeh Fathabadi 1
  • Hossein Moeinabadi Bidgoli 2
  • Mahdiye Doosthosseini 3
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman
3 M.A Student of Political Science, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Introduction: The Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan have been at loggerheads over the Nagorno-Karabakh region since its inception and there have been bloody wars between the two sides. The Nagorno-Karabakh crisis began when the Karabakh parliament voted on June 12, 1988, for the complete secession of Nagorno-Karabakh from the Republic of Azerbaijan and its accession to Armenia. This region is legally within the borders of Azerbaijan, but the majority of its inhabitants are Armenians. In the last years of Soviet life, clashes broke out between the two sides and hundreds of thousands were displaced. In 1992, a full-scale war broke out between the two countries. The clashes lasted for more or less until 1994 when a ceasefire was mediated by Russia. After that, the Nagorno-Karabakh region and the surrounding areas came under the control of Armenia. Karabakh region is of strategic, geopolitical, and geo-economic importance for Iran. For this reason, this crisis has had a great impact on Iran's security and Iran has repeatedly tried to end this conflict by adopting an active policy of neutrality. The Islamic Republic of Iran has taken mediation measures to prevent bloodshed and killings in the region. Azerbaijani officials expected Iran, like Turkey, to support them and cut ties with Armenia, not to mediate. In any case, Iran sided with Armenia in the Nagorno-Karabakh conflict due to the pursuit of pan-Azarist policies and the idea of unification of Azerbaijan and anti-Iranian positions by the government of the Republic of Azerbaijan in the first decade of independence. Iran's policy is more inclined towards Armenia and despite the cultural and historical commonalities with the Shiite Republic of Azerbaijan, it is more inclined towards Christian Armenia. The latest ceasefire violation dates back to September 2020, when the two countries began a new war again, despite the outbreak of the Corona Virus. In the recent crisis, we are witnessing a turnaround in Iran's policy. In this crisis, Iran supports the government of Azerbaijan and explicitly emphasizes the right of Azerbaijan to the ownership of the region. During his speech on the conflict, the Supreme Leader of the Revolution stated that all the occupied territories of Azerbaijan should be evacuated and handed over to Azerbaijan and that Yerevan should know that any occupation is condemned.
Research Question: The main question of the article is how to analyze Iran's foreign policy in the Nagorno-Karabakh crisis based on a constructive approach? This study seeks to analyze the factors influencing the turnaround in Iran's foreign policy in the face of the Nagorno-Karabakh crisis from the tendency towards Armenia to a resolute defense of Azerbaijani policy.
Research Hypothesis: The Hypothesis posed by the above-mentioned question is that factors such as Islamic-Shia ideology, modification of ethnic and Pan-Azarist policies of Azarbyjan and subsequently its orientation toward realism and pragmatism, reciprocally westernizing foreign policy of Armenia and intensifying the internal oppositions against the early foreign policy of Iran in supporting the Cristian Armani state caused the change in Iran foreign policy toward the crisis.
Methodology: Using the qualitative method of analysis, this research wants to analyze the factors of change in Iran's policy toward the Karabakh crisis. In other words, the authors explain the factors of convergence and divergence in relations between Iran and Azerbaijan. The nature of this writing or the method of analyzing is qualitative. The data collection has been through the library method, the use of internet resources, articles, and documents.
Results and Discussion: Analyzing from a constructivist point of view, the behavior of the actors of international relations is formed during social interactions, this, in turn, determines their identity and consequently, their interests. The cultural, social, and political structures governing the structure of the political system and foreign policy of Iran and Azerbaijan and the formation of identity and interests of the two countries based on it, in the early years of Azerbaijan's independence, led to divergence in relations between the two countries. Iran turned to Armenia in the Nagorno-Karabakh crisis. Gradually, however, with the fading of ideological orientation and the tendency of the two countries towards pragmatism and realism, as well as the redefinition of the mentioned structures, more convergent relations were experienced between the two countries. In general, according to what has been said, the perspective of the relations between the two countries can be described in such a way that despite the opportunities that exist in some areas, relations between the two countries will also face challenges. The shift of Iran's policy towards the interests of Azerbaijan, especially during the recent Nagorno-Karabakh crisis and meeting the expectations of this country, as well as the adoption of realistic policies by the Azerbaijani government and reducing reliance on relations with the West and diversification in foreign relations have a more positive outlook.
Conclusion: The challenges in the relations between the two countries regarding the legal regime of the Caspian Sea, the development of relations with Armenia, and the proximity of Azerbaijan to the United States and Israel should not be overlooked. In this regard, especially the issue of establishing a US military base in Azerbaijan can have a decisive impact on relations between the two countries. However, the Azerbaijani government has realized more than ever the importance of relations with Iran. In recent years, mobility in relations between the two countries has increased. There are many economic opportunities around Iran, one of which is the transfer of Iranian gas through the Caspian Sea to Georgia. Development of investment in the Caspian Sea, which is demanded by Azerbaijan, is not possible without the presence and cooperation of Iran. In general, compared to the early years of Azerbaijan's independence, a more favorable environment has been provided for the improvement and development of relations between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan
  • Armenia
  • Identity
  • Iran
  • Karabakh crisis
Abbasi, Majid, Mousavi, Seyed Mohammad Reza (2013), “Relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan; Convergence contexts and areas of divergence”, Central Eurasia Studies, Vol. 6, No. 2 [in Persian]. Doi:  10.22059/JCEP.2014.36771.
Afzali, Rasoul, Seyyedi Asl, Seyyed Mohammad, Mahmoudi, Abolghasem (2014), “Explaining the Relations Between Iran and the Republic of Azerbaijan with a Contructivist Approach”, Central Eurasia Studies, Vol. 7, No. 2 [in Persian]. Doi: 10.22059/JCEP.2014.52977.
Amirahmadian, Bahram, Rezazadeh, Habib, Jorfi, Ahmad (2016), “Analysis of Iran-Armenia Relations; Using the Theoretical Framework of Defensive Realism”, Central Eurasia Studies, Vol. 9, No. 1[in Persian]. Doi: 10.22059/ JCEP.2016.58572.
Amiri, Mehdi (2006), “Assessing the Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan in the Twentieth Century”, Parliament and Strategy, No. 53[in Persian]. Link: https://www.sid.ir/fa/journal/ viewpaper.aspx?id=182103.
Beehner, Lionel (2005), “Nagorno Karabakh: The Crisis in Caucasus”, Council of Foreign Relations, www.cfr.org. Nov 2 (Accessed on: 11/12/2020).
Brown, Cameron S. (2002), “Observations, from Azerbaijan”, Middle East Review of International Affairs, Vol. 6, No. 4, December, 2002. pp.66-74. Link: http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue4/brown.pdf
Cagaptay, Soner & Alexandr Murinson (2005), “Good Relation between Azerbaijan and Israel: A Model for Other Muslim States in Eurasia?”, The Washington Institute for Near East Policy, 30 March 2005. http://washingtoninstitute.org/ templateC05.php? CID=2287, (Accessed on: 12/07/2012).
Chernov, Fred (2009), Theory and Theory in International Relations, Translated by Alireza Tayyeb, Tehran: Ney Publishing [in Persian].
Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2007), “Identity and Interest in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran”, in: Davood Kiani, National Interests of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Research Institute for Strategic Studies [in Persian].
Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2010), “Security Policy of the Islamic Republic of Iran in the South Caucasus”, Geopolitical Quarterly, Vol. 6, No. 1 [in Persian]. Link: https://www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx? id=105916.
Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal and Nouri, Vahid, (2011), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in the Age of Fundamentalism, Tehran: Imam Sadegh University Press [in Persian].
Ghaffari, Omid, Veisinejad, Omid Ali, Taghipour, Mohammad (2012), “The Nagorno-Karabakh Conflict and Its Impact on the National Security of the Islamic Republic of Iran”, Security Studies, No. 39[in Persian]. Link: https://www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx?id=196395.
Griffiths, Martin, (2009), Encyclopedia of International Relations and World Politics, translated by Alireza Tayeb, Tehran: Quomes Publication [in Persian].
Khoshnood, Arvin, Khoshnood, Ardavan (2021), “Iran’s Quandary on Nagorno-Karabakh”, Middle East Quarterly, Vol. 28, No. 2. Link: https://portal.research.lu.se/en/publications/irans-quandry-on-nagorno-karabakh.
Hadian, Nasser, (2003), “Constructivism: From International Relations to Foreign Policy”, Foreign Policy Quarterly, No. 68 [in Persian]. Link: https://sid.ir/ fa/journal/viewpaper.aspx? id=52920.
Hartrick, Adrian (2020), “Karabakh’s Latest Cycle of Displacement,” Eurasianet, November 14.  Link: Karabakh’s latest cycle of displacement | Eurasianet
Hunter, Shirin (2010), Iran’s Foreign Policy in the Post-Soviet Era, England: Oxford.
Javadi Arjomand, Mohammad Jafar, Rezazadeh, Habib and Hazratpour, Saeedeh (2014), “Study of the Causes of Cold Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan”, Central Eurasia Studies, Vol. 7, No. 1 [in Persian]. Doi: 10.22059/JCEP.2014.51756
Karamzadi, Muslim and Khansari, Fahimeh (2017), “Explaining the Convergence Fields in the Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan; Its Challenges”, Central Eurasia Studies, Vol. 10, No. 1, [in Persian] Doi: 10.22059/JCEP.2017.62906
Koolaee, Elaheh (2010), “The Islamic Republic of Iran and the Geopolitics of the South Caucasus”, Geopolitical Quarterly, Vol. 6, No. 1[in Persian]. Link: https://www.sid.ir/fa/journal/viewpaper.aspx?id=105858.
Koolaee, Elaheh and Goodarzi, Mahnaz (2015), “The Impact of Developments in Armenian-Turkish Relations on Iran-Armenia Relations”, Geopolitical Quarterly, Vol. 37[in Persian]. Doi: 20.1001.1.17354331.1394.11.37.2.3
Koolaee, Elaheh and Osuli, Qasem (2012), “How to Change the Security Relations between Iran and the Republic of Azerbaijan”, Central Eurasian Studies, Vol. 5, No. 10 [in Persian]. Link: https://www.sid.ir/ fa/ journal/viewpaper.aspx? id=181501.
Koozegar Kalji, Vali (2020), “Eight Principles of Iran's Foreign Policy in the Nagorno-Karabakh Conflict”, available at: www.iras.ir/fa/doc/note/ 409(Accessed on: 05/07/2021) [in Persian].
Maleki, Abass (2007), “Iran's New Asian Identity”, in Gayane Novikova, ed., Regional Security Issues, Vol. 34, No. 3. Link: Liste dal catalogo di biblioteca: Turchia / Subject lists from Library catalogue: Turkey (iai.it)
Moeinabadi Bidgoli, Hossein, Sadri Alibabalu, Sayad (2015), “The Performance of the Organization for Security and Cooperation in Europe in the Nagorno-Karabakh conflict between the Republic of Azerbaijan and Armenia”, Central Eurasia Studies, Vol. 8, No. 1[in Persian]. Doi: 10.22059/JCEP.2015.54963
Mojtahedzadeh, Pirooz, Pouyan, Reza and Karimipour, Yadollah (2008), “Analysis and Study of the Overlap of Iran's Foreign Policy in Interaction with Azerbaijan with Geopolitical Realities”, Quarterly Journal of Teacher of Humanities, Vol. 12, No. 2 [in Persian]. Link: https://www.ensani.ir/fa/article/43065.
Mushirzadeh, Homeira, (2007), Evolution in Theories of International Relations, Tehran: Samat Publication, third edition [in Persian].
Novikova, Gayane (2000); Armenia and the Middle East, Middle East Review of International Affairs, Vol. 4, No. 4, available at: Also see: www.criaonline.org (accessed on 12/9/2020).
Onuf, N. (1989), World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Colombia, SC. University of South Carolina Press.
Qeisari, Nora and Goodarzi, Mahnaz (2009), “Iran-Armenia Relations; Opportunities and Challenges”, Central Eurasia Studies, No. 3 [in Persian]. Link: https://jcep.ut.ac.ir/article_19522.html
Safarnejad, Dariush (2020), “Supportive diplomacy of the Islamic Republic of Iran towards the Republic of Azerbaijan from 1999 to 2020”, Journal of International Media, Vol. 5, No. 6 [in Persian] Link: https://www.civilica.com/doc/1214415.
Sari ol-Qalam, Mahmoud (2009), “Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: The Potentials and Possibility and Change”, Foreign Relations Quarterly, Vol. 1, No. 1 [in Persian]. Link: https://www.sid.ir/fa/journal/ viewpaper.aspx? id=113837.
Shaffer, Brenda (2005), “From Pipedream to Pipeline: A Caspian Success Story’’, Current History, Vol. 104, No. 684. Link: https://www.jstor.org/stable/i40230917. UNDocs.S/RES/822, 853 and 883/1993.
Valigolizadeh, Ali (2016), “Explaining the Factors in the Formation of Different Behavioral Patterns in the Nagorno-Karabakh Crisis”, Geopolitical Quarterly, Vol. 43 [in Persian]. Link: https://www.sid.ir/ fa/journal/viewpaper.aspx? id=60749.
Velayati, Ali Akbar (2020) ,“ The Occupied Territories of Azerbaijan Must be Evacuated. The Solution to the Nagorno-Karabakh Conflict Is Not Military”, Available at: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/ 15/2363855/ (Accessed on: 10/11/2020) [in Persian].
Wendt, Alexander (1993), “Anarchy is What States Make of It”, International Organizations, Vol. 46, No. 2, pp. 391-425. Link: https://www.jstor.org/ stable/2706858.
“Will Iran's Proposal for Karabakh be a Solution?”, Donya-e-Eqtesad, available at: http: //www.donya-e-egtesad/12.15.202, (accessed on: 03/04/2021) [in Persian].
Zarif, Mohammad Javad (2020), “Iran's Plan for a Permanent Solution to the Nagorno-Karabakh Conflict will be Presented Soon”, available at: http://www.irna.ir/news/840907297 (accessed on: 09/11/2020). [in Persian]