دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-396