اعطای اعتبار علمی-پژوهشی

کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 27/2/1391 با اعطای اعتبار علمی-پژوهشی به "مجله مطالعات اوراسیای مرکزی" موافقت کرده است.