نویسنده = ������������ ������ �������������������
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت ژئواکونومیک ایران و ملاحظاتی پیرامون صادرات گاز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

سید کاظم سجادپور؛ سید شمس‌الدین صادقی