نویسنده = ����������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. انتقال به شرق: مسیر بقای داعش به‌مثابۀ سازمانی تروریستی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 187-208

10.22059/jcep.2019.284004.449848

سید احمد فاطمی نژاد


3. روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 325-340

10.22059/jcep.2016.60545

سید احمد فاطمی نژاد؛ محمدرضا هاشمی