نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-234

10.22059/jcep.2019.225352.449690

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی


2. دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 433-448

10.22059/jcep.2018.207347.449647

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی