نویسنده = ������������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 433-448

10.22059/jcep.2018.207347.449647

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی