نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده‌ها و اصول

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 127-150

10.22059/jcep.2022.317269.449975

مجید روحی دهبنه؛ محمد حسین مرادی پارسا