نقش قزاقستان در گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان

چکیده

در یک دهۀ گذشته آسیای مرکزی بیشتر مورد توجه قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای بوده است. منافع و اقدامات این بازیگران بین‌المللی به شکل‌گیری فضای رقابتی در منطقه منجر شده است که از آن با عنوان بازی بزرگ جدید یاد می‌شود. این فضای رقابتی ناشی از عملکرد پویایی‌های درونی و بیرونی منطقۀ آسیای مرکزی است. قزاقستان از کشورهایی است که توانسته از راه به‌کارگیری نگرشی متعادل منافع زیادی را از این فضای رقابتی به‌دست ‌آورد. با توجه به اهمیت قزاقستان در آسیای مرکزی، نقش‌آفرینی بیشتر سایر بازیگران مستلزم همکاری با این کشور است. هدف این نوشتار واکاوی مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست خارجی قزاقستان و بسترهایی است که این سیاست خارجی می‌تواند برای همکاری بیشتر دو کشور ایران و چین در آسیای مرکزی فراهم کند. پرسش نوشتار این است که ویژگی‌های اصلی سیاست خارجی قزاقستان چیست؟ و این ویژگی‌ها در چه زمینه‌هایی می‌تواند بر گسترش روابط ایران و چین در آسیای مرکزی تأثیر داشته باشد؟ یافته‌های نوشتار نشان می‌دهد که سه ویژگی، واقع‌گرایی، غیر ایدئولوژیک‌بودن و اولویت فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین شاخص سیاست خارجی این کشور از زمان استقلال در منطقۀ آسیای مرکزی بوده است. سه ویژگی که بنابر با اولویت‌های سیاست خارجی ایران و چین در آسیای مرکزی است. با توجه به این موضوع، امنیت، منابع انرژی و حمل‌ونقل سه مؤلفه‌ای است که قزاقستان می‌تواند بسترساز همکاری ایران با چین در آسیای مرکزی باشد. روش نوشتار توصیفی – تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kazakhstan’s Role in the Development of Relations between Iran and China in Central Asia

نویسندگان [English]

 • Saeid Vosoughi 1
 • Asgar Safari 2
1 Assistant Professor of International Relation, University of Isfahan
2 PhD Student in International Relation, University of Guilan
چکیده [English]

In the last decade the world and regional great powers have started taking more notice of Central Asia. Interests and actions of these international actors have led to the formation of a competitive environment that is referred to as the new great game. The competitive environment results from the performance of internal and external mechanisms in Central Asia. In this competitive environment, Kazakhstan is among the countries that could by use of balanced approach, gain benefits from this competitive environment. Given the importance of Kazakhstan in Central Asia, other countries who play a role in Central Asia should cooperate with Kazakhstan. The aim of this study is to analyze the characteristics of Kazakhstan’s foreign policy and the platforms that this foreign policy can provide to further cooperation between Iran and China in Central Asia. The main question of study is: What are the main features of Kazakhstan’s foreign policy and how can these features affect the expansion of relations between Iran and China in Central Asia? Findings of study show that, realism, non-ideological, and the priority of economy are the main features of Kazakhstan foreign policy since Independence in central Asia. Due to these factors, security, energy and transportation are the three contexts that Kazakhstan could improve in order to further cooperation between Iran and china in central Asia. The research method is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Asia
 • China
 • Economic Relations
 • Iran
 • Kazakhstan
 • Multi-Vector Foreign Policy
 1. الف) فارسی

  1. سنایی، مهدی و فاطمه عطری سنگری (1390)، «مقایسۀ تحلیلی سیاست خارجی ایران و روسیه در آسیای مرکزی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 4، شمارۀ 9، صص 38-21.

  2. عطایی، فرهاد و اعظم شیبانی (1390)، «زمینه‌های همکاری ایران و روسیه در آسیای مرکزی در چارچوب ژئوپلیتیک»، مطالعاتاوراسیایمرکزی، سال 4، شمارۀ 8، صص 151-131.

   

  ب) انگلیسی

  1. Akbarzadeh, Sh. (2014), “Iran and the Shanghai Cooperation Organization: Ideology and Real Politikin Iranian Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 69, No. 1, pp. 88–103.
  2. Asian Development Bank (2014), “Operationalizing Economic Corridors in Central Asia: a Case Study of the Almaty–Bishkek”, Publication Stock, No. RPT157061-3, pp. 1-65.
  3. Baizakova, K. (2013), “The Shanghai Cooperation Organization’s Role in Countering Threats and Challenges to Central Asian Regional Security”, Russian Politics and Law, Vol. 51, No. 1, pp. 59–79.
  4. CAREC 2020 Strategic Framework (2015), Available at: http://www.carecprogram.org/index.php?page=carec2020-strategic-framework, (Accessed on: 27/4/2016).
  5. CAREC Program Corridors (2015), Available at: http://www.carecprogram.org/index.php?page=carec-corridors, (Accessed on: 27/4/2016).
  6. Carter, S. (2014), “Iran, Natural Gas and Asia’s Energy Needs: a Spoiler for Sanctions”, Middle East Policy, Vol. 21, No. 1, pp. 41-61.
  7. Chen, W. (2014), “China’s Oil Strategy: “Going Out” to Iran”, Asian Politics and Policy, Vol. 2, No. 1, pp. 39–54.
  8. Chufrin, G. (2001), Kazakhstan’s Security Policy in the Caspian Sea Region, London: Oxford University Press.
  9. Clarke, M. (2015), “Kazakhstan’s Multi-Vector Foreign Policy: Diminishing Returns in an Era of Great Power “Pivots””?, Available at: http://www.theasanforum.org/kazakhstans-multi-vector-foreign-policy-diminishing-returns-in-an-era-of-great-power-pivots/, (Accessed on: 9/4/2016).
  10. Cohen, A. (2008), “The Future of Kazakhstan’s Foreign Policy”, Central Asia Foreign Policy Institute, Report No. 12, pp. 250-270.
  11. Diyarbakirlioğlu, K. and S. Yiğit (2014), “Kazakh Multi-Vector Foreign Policy in Action Alternatives”, Turkish Journal of International Relation, Vol. 13, No. 4, pp. 71-82.
  12. Erniyazova, Z., L. Kazbekova and A. Mukhanova (2014), “Particularities of Formation of Transport-Transit Cargo-Traffic in the Republic of Kazakhstan”, Life Science Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 121-124.
  13. Fatima, Q. and S. Zafar (2014), “New Great Game: Players, Interests, Strategies and Central Asia”, South Asian Studies, Vol. 29, No. 2, pp. 627-655.
  14. Fazilov, F. and X. Chen (2013), “China and Central Asia: a Significant New Energy Nexus”, The European Financial Review, Vol. 4, No. 2, pp. 38-43.
  15. Garver, J. W. (2016), “China and Iran: Expanding Cooperation under Conditions of US Domination”, In: N. Horesh (eds), Toward Well-Oiled Relations?, The Nottingham China Policy Institute Series, London: Palgrave Macmillan, pp. 180-205.
  16. Hanks, R. R. (2009), “Multi-Vector Politics’ and Kazakhstan’s Emerging Role as a Geo-Strategic Player in Central Asia”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 11, No. 3, pp. 257-267.
  17. Huirong, Zh. and W. Hongwei (2012), “China’s Energy Policy towards the Caspian Region: 1 the Case of Kazakhstan”, The Newsletter, No. 62, pp. 1-2.
  18. Indeo, F. (2015), “China as a Security Provider in Central Asia Post 2014: a Realist Prospective”, Central Asia Security Policy, Norwegian Institute of International Relation,No. 17, pp. 1-23.
  19. International Crisis Group (2015), “Stress Tests for Kazakhstan”, Europe and Central Asia Briefing, No. 74, pp. 1-12.
  20. Karatayev, M. and M. Clarke (2014), “Current Energy Resources in Kazakhstan and the Future Potential of Renewables: a Review”, Energy Procedia, Vol. 59. pp. 97-104.
  21. Karluk, S. and S. Karaman (2014), “Bridging Civilizations from Asia to Europe: The Silk Road”, Chinese Business Review, Vol. 13, No. 12, pp. 730-739.
  22. Kazinform (2016), “US Increases Kazakhstan’s Oil Production Forecast”, Available at: http://www.inform.kz/en/us-increases-kazakhstan-s-oil-production-forecast_a2925102, (Accessed on: 20/1/2017).
  23. Kooalee, E., A. Ebrahimi, Simin Shirazi Mougouee (2014), “Iran and Kazakhstan Relations: a Geopolitical Analysis”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 4, No. 1, pp. 89-112.
  24. Kuchins, A., J. Mankoff, A. Kourmanov, and O. Backes (2015), “Central Asia in a Reconnecting Eurasia”, CSIS (Center for Strategic and International Studies), a Report of the CSIS Russia and Eurasia Program, pp. 1-44.
  25. MafinezamA. and A. Mehrabi (2008), Iran and its Place among Nations, Westport, Connecticut, United States: Greenwood Publishing Group.
  26. Öǧütcü, O. (2016), “Iran, Kazakhstan, Turkmenistan and China: Regional Connectivity”, Center for Eurasian Studies (AVIM), No. 9, pp. 1-4.
  27. Ordabayev, A. (2015), “The Geopolitics of Transport Corridors in Central Asia”, The Institute of World Economics and Politics (IWEP), Working Paper No. 24, pp. 1-44.
  28. Peyrouse, S. (2008), “The Russian Minority in Central Asia: Migration, Politics, and Language”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Occasional Paper, No. 297, pp. 1-18.
  29. Peyrouse, S. (2014), “Iran’s Growing Role in Central Asia? Geopolitical, Economic and Political Profit and Loss Account?”, Aljazeera Center for Studies, pp. 1-11.
  30. Slaughter, A. (2011), “International Relations, Principal Theories”, in: R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, England: Oxford University Press.
  31. Swanström, N. (2015), “The Security Dimension of the China-Central Asia Relationship: China’s Military Engagement with Central Asian Countries”, Institute for Security and Development Policy, ISDP Briefing, No. 18, pp. 1-16.
  32. Urazova, D. (2015), “Next Oil Refinery in Kazakhstan to be Built together with Iran”, Available at: https://en.tengrinews.kz/-261261/, (Accessed on: 25/4/2017).
  33. Wuthnow, J. (2016), “Posing Problems without an Alliance: China-Iran Relations after the Nuclear Deal”, INSS (Institute for National Strategic Studies), Report, No. 290, pp. 1-12.
  34. Zakem, V., P. Saunders and D. Antoun (2015), “Mobilizing Compatriots: Russia’s Strategy, Tactics and Influence in the Former Soviet Union”, CAN (Not-for-Profit Research Organization), pp. 1-60.

  26.  Öǧütcü, M. (2007), “Kazakhstan’s Expanding Cross-Border Gas Links Implications for Europe, Russia, China and other CIS Countries”, Erasmus Energy Library, No. 12, pp. 1-20.

  31.  Ramachandran, S. (2016), “China Eyes Iran’s Potential as a Trade Corridor”, The Central Asia-Caucasus Analyst, No. 2, pp. 1-5.