دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 239-484 (پاییز و زمستان) 
9. مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش