دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 239-484 (پاییز و زمستان)