دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-484 (پاییز و زمستان) 
9. مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

صفحه 359-376

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش