مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل٬ دانشکده حقوق و علوم سیاسی٬ دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

منطقه‌گرایی از الگوهای تعامل در عرصۀ روابط بین‌الملل است که با گذر از یک سیر تحولی از الگوی کلاسیک اروپامحور به‌سوی مدل‌های نوین حرکت کرده است. نفتا، آسه‌آن و سازمان همکاری شانگهای نمونه‌هایی از منطقه‌گرایی نوین هستند که براساس شرایط، موقعیت و اقتضا‌های منطقۀ خود، الگو‌های ویژه‌ای را پیگیری کرده‌اند. در این پژوهش مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای را بررسی می‌کنیم. پرسش اصلی این است که الگوی منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای و به‌طور مشخص الگوی تعاملی و سازوکارهای همگرایی آن چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش از راهبرد کاوش نظام‌مند و روش بررسی تاریخی استفاده می‌کنیم. یافته‌ها نشان داد که پس از پیوستن هند و پاکستان به این سازمان در سال 2017 سازمان همکاری شانگهای وارد دور جدیدی از منطقه‌گرایی شده است و با گذار از الگوی «هدایت‌شده» وارد الگوی «فراگیر» شده است و سازوکارهای همکاری سازمان همکاری شانگهای از ظرفیت‌های چشمگیری برای منطقه‌گرایی چندبعدی و تأمین منافع اعضا برخوردار است. بر این‌ اساس، نتیجۀ این پژوهش نشان داد که از زمان تأسیس سازمان همکاری شانگهای، مفهوم همکاری و سازوکارهای مشارکت، مداوم غنی‌تر و توسعه‌یافته‌تر شده است و سازمان از ظرفیت قوی برای اثرگذاری بر نظم نوین جهانی برخوردار است. اما با توجه‌ به درگیری‌های درونی و نبود هویت جمعی، سازمان همچنان تا رسیدن به مرحلۀ همگرایی فاصلۀ زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regionalism Model of Shanghai Cooperation Organization

نویسندگان [English]

  • Arash Reisinezhad 1
  • Nasim Berenji 2
1 Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Law & Political Sciences, University of Tehran
2 M.A. Student in International Relations, Department of International Relations, Faculty of Law & Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction: Regionalism has been introduced as a conventional model of interaction in international relations and it is also a different model of exercising power in international arena which is based on values such as cooperation, unity and peace. Regionalism has undergone a transformation since the Cold War. The classical model of regionalism was the European model and some developing countries tried to copy the European regionalism model and implement it in their regions. But the European regionalism model was based on the goals and needs of European countries and was not suitable for other regions so developing countries have designed and implemented new models of regionalism. Modern regionalism does not have the elements of the European-oriented model. Organizations such as NAFTA, ASEAN and the Shanghai Cooperation Organization are examples of new and different models of regionalism that have broken the monopoly of the European model of regionalism and have launched their own model of regionalism. The Shanghai Cooperation Organization is one of the important regional organizations that offers a new model of regionalism, and the Islamic Republic of Iran is also a member. In this article, we examined the interaction pattern of the members of the Shanghai Cooperation Organization, the mechanisms of convergence and the challenges and perspectives of the regionalism of this organization.
Research Question: The main question of this research is what is the regionalism model of the Shanghai Cooperation Organization? What are the interactive patterns and mechanisms for convergence in the Shanghai Cooperation Organization?
Research Hypothesis: Considering that in this research we have used the systematic exploration strategy and historical review technique, we have not presented a hypothesis for this research because the main question of this article is about the regionalism model of the Shanghai Cooperation Organization and the answer to this question is related to the issues objectives and existing mechanisms in the structure of the Shanghai Cooperation Organization. Therefore, the answer to such a question requires examining the structure of this organization, documents, reports and historical events related to the convergence of this organization, so in this research we did not pay attention to the hypothesis or its possible answer.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): To answer the main question in this research, the systematic exploration strategy and historical review technique have been used. In this strategy, the author does not provide any hypothesis for the main question and instead of checking the validity of the hypothesis, he directly refers to the evidence. Documents, reports, historical events, books and articles are the sources that are examined to answer the main question. Therefore, based on the historical study technique, we examined a historical period from 2001 until now, that is, since the establishment of the Shanghai Cooperation Organization until now and we examined the sources available in this historical period and we were able to identify the patterns of internal interaction, the mechanism to identify the convergences, challenges and perspectives of the regionalism of the Shanghai Cooperation Organization.
Results and Discussion: The findings show that since the establishment of the Shanghai Cooperation Organization, two different models of regionalism have been formed in this organization. The first model was common since the establishment of the organization until 2017, we call this model "guided", in fact, the structure of this regionalism model was "2 + 4". Two countries, Russia and China, were leading four other Central Asian countries towards regionalism. Russia and China provided financial support to the Shanghai Cooperation Organization and provided practical ideas and plans to strengthen regionalism. But after the two nuclear countries India and Pakistan joined this organization in 2017, the second model of regionalism began. In fact, the "guided" model was changed to the "pervasive" model. In this model, the "2 + 4" pattern has been changed and different branches have been created in the organization. The leadership role of Russia and China has decreased and each country is trying to independently use the regionalism capacities of this organization. Based on this pervasive model, Iran's permanent membership has been accepted and Turkey's permanent membership is also being considered. With the increase in the number of members and the diversity of their interests, the fields of activity of the organization have expanded and various mechanisms have been launched to strengthen convergence. These mechanisms work in different fields including security, economic and cultural. These mechanisms are the most important factors for the deepening of convergence in the Shanghai Cooperation Organization because they provide the conditions for mutual trust between the member countries of the organization and facilitate cooperation and participation.
Conclusion: The conclusion of this research is that the concept of convergence has been continuously enriched and developed since the establishment of the Shanghai Cooperation Organization. Convergence mechanisms have become more efficient and advanced and various fields of cooperation have expanded, so the possibility of cooperation in this organization has been facilitated and the motivation for the effective participation of the Shanghai Organization in global governance has increased. The organization now has the capacity to act as a driving force for the reconstruction of the new world order, but it should not be forgotten that the organization lacks a "strong collective identity", and there are many internal conflicts among members. The different religions, languages, cultures and histories of each of the member countries prevent the formation of a common identity and the conflicts between India and China, India and Pakistan, as well as Russia and China are so deep that we cannot easily ignore them. Therefore, the Shanghai Cooperation Organization does not have a sufficient condition (strong collective identity) to achieve complete convergence, but in general, the organization has been able to maintain mutual trust among members with agreements and annual meetings of the heads of member states and joint projects. Therefore, the Shanghai Cooperation Organization has the necessary condition (mutual trust) for regionalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regionalism
  • Shanghai Cooperation Organization
  • Economic Convergence
  • Security Convergence
  • Cultural Convergence
Agostinis, Giovanni and Francisco Urdinez (2021), “The Nexus Between Authoritarian and Environmental Regionalism: An Analysis of China’s Driving Role in the Shanghai Cooperation Organization”, Problems of Post-Communism, Vol. 68, No. 3, pp. 1-15, (doi:10.1080/10758216.2021.1974887).
Alimov, Rashid (2018), “The Shanghai Cooperation Organization: Its Role and Place in the Development of Eurasia”, Eurasian Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 114-124, (doi: 10.1016%2Fj.euras.2018.08.001).
Alimov, Rashid (2021), “The Role of Shanghai Cooperation Organization in Counteracting Threats to Peace and Security”, UN Chronicle, Vol. 54, No. 3, pp. 34-37, Available at: https://www.un-ilibrary.org/content/journals/15643913/ 54/3/19/read, (Accessed on: 1/3/2022).
Atai, Farhad and Somaye Zanganeh (2020), “Evolution of Priorities in Shanghai Cooperation Organization Since its Establishment up to 2019”, Central Eurasia Studies, Vol. 13, No. 1, pp. 143-160, (doi:10.22059/jcep.2020.287851.449867), [in Persian].
Basiriniya, Ali and Amin Kooshki (2020), “Central Asian Governments from Regional Cooperation to Dependence on Great Powers”, Central Asia and the Caucasus Studies, Vol. 26, No. 110, pp. 1-37, (doi: 1001.1.23223766.1399.26. 2.1.2), [in Persian].
Dadabaev, Timur (2014), “Shanghai Cooperation Organization (SCO) Regional Identity Formation from the Perspective of the Central Asia States”, Contemporary China, Vol. 23, No. 85, pp. 102-118, (doi: 10.1080/10670564. 2013.809982).
Dehghani Firouzabadi, Jalal (2009), “Changes in the Theories of Regionalism”, Central Eurasia Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 99-116, Available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jcep.ut.ac.ir/article_21155_cdb223543abe29fd1cdd42c87a8c331a.pdf, [in Persian], (Accessed on: 27/12/2021).
Deutsch, Karl (2015), Political Community and North Atlantic Area, Princeton: Princeton University Press, Available at: https://books.google.com/books?hl=fa &lr=&id=70DWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=political+community+and+North+Atlantic+Area&ots=AxGqJr9_IS&sig=0tz09GIIRVyTr2y7f18H3cYNx58#v=onepage&q=political%20community%20and%20North%20Atlantic%20Area&f=false, (Accessed on: 14/3/2022).
Germanovich, Gene (2008), “The Shanghai Cooperation Organization: A Threat to American Interests in Central Asia?”, China & Eurasia Forum, Vol. 6, No. 1, pp.19-38, Available at: https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2 C5&q=The+Shanghai+Cooperation+Organization%3A+A+Threat+to+American+Interests+in+Central+Asia&btnG=, (Accessed on: 20/12/2021).
Ghafuri, Mohammad and Ramin Saeedi (2009), “The Position of the Shanghai Cooperation Organization in the Field of Asian Convergence and its Opportunities and Challenges for the Islamic Republic of Iran”, Political and International Approaches, Vol. 1, No. 18, pp. 71-112, Available at: chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ensani.ir/file/download/article/20121210093903-9565-18.pdf, [in Persian], (Accessed on: 25/12/2021).
Hao, Deng (2020), “The Shanghai Cooperation Organization and Global Governance in the New Era”, China International Studies, Vol. 9, No. 4, pp. 149-173, Available at: http://www.ciisjournal.com/Admin/UploadFile/Issue/ wrgrk10m.pdf, (Accessed on: 7/11/2021).
International Alliance of Museums of the  Silk Road (2021), “The Inaugural Conference of the Shanghai Cooperation Organization Museum Alliance Was Held at the NMC”, Available at: http://www.musesilkroad.com/en/index.php?c= news&a=view&id=294, (Accessed on: 10/3/2022).
International Institute for Strategic Studies (IISS) (2018), “the Evolotion of the Shanghai Co-operation Organization”, Strategic Comments, Vol. 24, No. 5, pp. 7-9, (doi: 10.1080/13567888.2018-1495424).
International Press Center (IPC) 2014, “The Secretariat of CICA and the Secretariat of SCO Signed a MOU and Held a Briefing”, Available at: http://ipc.fmprc.gov.cn/eng/hdtz/events/201406/t20140603_855873.htm, (Accessed on: 9/4/2022).
Khalili, Mohsen and Masume Zareie (2013), “Revisiting SCO According to 3rd Generation of Regionalism Theories”, International Organizations, Vol. 1, No. 3, pp. 121-150 https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1039961.pdf, [in Persian] , (Accessed on: 25/12/2021).
Lengacher,Jakob (2018),“China Hands”, Available at:  https://chinahandsmagazine-org.translate.goog/2018/05/30/the-shanghai-cooperation-organization-energy-club-a-collaborative-future-for-nuclear-energy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_ tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc, (Accessed on: 30/2/2022).
Machaffie, James (2021), “Mutual Trust Without a Strong Collective Identity? Examining the Shanghai Cooperation Organization as a Nascent Security Community”, Asian Security, Vol. 17, No. 3, pp. 349-365, (doi: 10.1080/ 14799855.2021.1895115).
Marochkin, Sergey and Yury Bezborodov (2022), The Shanghai Cooperation Organization, Exploring New Horizons, Routledge: London, (doi: 10.4324/ 9781003170617).
Ministry of External Affairs Government of India (2021), “India- Russia Joint Statement following the Visit of the President of the Russian Federation”, Available at: https://www-mea-gov-in.translate.goog/bilateral-documents.htm? dtl/34606/India_Russia_Joint_Statement_following_the_visit_of_the_President_of_the_Russian_Federation&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc, (Accessed on: 6/3/2022).
Qafelehbashi, Majid (2019), “Rivalry and Divergence in Shanghai Cooperation Organization (Through the Lens of China – Russia and India-Pakistan disagreements)”, Central Asia and the Caucasus, Vol. 25, No. 105, pp. 101-132, Available at: http://www.ca.ipisjournals.ir/article_36192_ fbe172bb397e0aa 326876adbf32a3d43.pdf?lang=en , [in Persian], (Accessed on: 25/12/2021).
Ramezani, Ahmad and Ali Sabbaghian (2020), “A Comparative Study of Regionalism in ASEAN and the Persian Gulf Coopration Council”, World Politics, Vol. 9, No. 31, pp. 189-226, (doi: 10.22124/wp.2020.15823.2432), [in Persian].
Ranjkesh, Mohammmad Javad and Navid Reza Latifan (2016), “Analysis of the Effects of Competition Between United States and Russia on Regional Convergence and Divergence of Central Asia, From 2001 to 2008”, Central Eurasia Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 269-288, (doi: 10.22059/jcep.2016.60541), [in Persian].
Reisinezhad, Arash (2021), “The Geoeconomic Power of the New Silk Road: Investing in Belts and Roads and Turning the Balance of Global Power”, Foreign Policy, Vol. 35, No. 1, pp. 53-82,  [in Persian], Available at: http://fp.ipisjournals.ir/article_247270_824e70ff4b60c2c568a930dfdb3ab6a2.pdf (Accessed on: 8/5/2022).
Rowden, Rick (2018), “The Rise and Rise of the Shanghai Cooperation Organization”, Sheffield Political Economy Research Institute, Vol. 6, No. 11, pp. 1-13, Available at: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2018/11/SPERI-GPE-Brief-No.-11-The-rise-and-rise-of-the-Shanghai-Cooperation-Organisation.pdf, (Accessed on: 20/11/2021).
SCO (2020) “SCO Secretary-General Vladimir Norov Attend the Frist Meeting of  SCO University Coordinating Council”, Available at: https://eng-sectsco-org.translate.goog/news/20200630/660881.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc, (Accessed on: 3/12/2021).
SCO (2020)a, “Interview Whith the SCO Secretary- General”, Available at: https: //eng-sectsco-org.translate.goog/news/20200501/645350.html?_x_tr_sch=http& _x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=op, (Accessed on: 5/10/ 2021).
SCO (2022), “Frequently Asked Questions”, Available at: https://www.eng-sectsco-org.translate.goog/docs/about/faq.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=op,sc, (Accessed on: 12/7/2022).
SCO (Shanghai Cooperation Organization) (2021), “About SCO” Available at: http://eng.sectsco.org/about_sco/, (Accessed on: 19/3/2022).
Shanghai Organization Secretariat (2022), “General Information”, Available at: http://eng.sectsco.org/cooperation/#1, (Accessed on: 17/7/2022).
TASS Russian News Agency (2017), “Indiju i Pakistan prinjali v ShOS” Available at: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4326160, (Accessed on: 6/2/2022).
Taukebayeva, E. S., Baidibekova, L. A., & Begim, A. B (2017), “The Regionalization Processes in the Case of the Shanghai Cooperation Organization”, Vedecko Vydavatelske Centrum Sociosfera, Vol. 4, No. 2, pp. 36-4, (doi: 10.24045/pp.2017.2.5).
Xue, Yamei. and Benjamin Mwadi Makengo (2021), “Twenty Years of the Shanghai Cooperation Organization: Achievements, Challenges and Prospects”, Social Sciences, Vol. 9, No. 10, pp184-200, (doi:10.4236/jss.2021.910014).