نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکردهای توانمندسازی جنسیتی در توسعة مشارکت سیاسی زنان مورد: کشورهای حوزة آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 265-289

10.22059/jcep.2014.52979

زهرا پیشگاهی فرد؛ محمد زهدی گهرپور؛ آرزو عابدینی راد


2. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی