دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 265-529 (پاییز و زمستان) 
چارچوب حقوقی- اقتصادی کنترل بحران آب در آسیای مرکزی

صفحه 381-397

10.22059/jcep.2019.214106.449662

عباسقلی عسگریان؛ مرتضی عباس‌زاده؛ مسعود غلامی سملی