دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 1-154 
حوزه¬های همکاری و اختلاف روسیه با ناتو پس از جنگ سرد

صفحه 115-134

10.22059/jcep.2013.35154

ابومحمد عسگرخانی؛ علیرضا ثمودی¬ پیله¬رود؛ یاسر نورعلی¬وند