دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-160