دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 103475، مرداد 1388 (دوره)