عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-51

10.22059/jcep.2022.259681.449987

علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد


تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-74

10.22059/jcep.2021.325132.450009

رضا عزیزی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا


ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-98

10.22059/jcep.2021.314577.449964

علی کاوه؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-126

10.22059/jcep.2022.342405.450069

آرش رئیسی نژاد؛ نسیم برنجی


پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده‌ها و اصول

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 127-150

10.22059/jcep.2022.317269.449975

مجید روحی دهبنه؛ محمد حسین مرادی پارسا


عوامل مؤثر بر سیاست دولت روسیه در برابر جریان‌های اسلامی روسی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 151-175

10.22059/jcep.2022.339009.450062

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سمیه پسندیده


هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200

10.22059/jcep.2022.331352.450032

علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی