دوره و شماره: دوره 4، شماره 9 - شماره پیاپی 756838، آبان 1390، صفحه 1-138 
روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

صفحه 79-98

الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده