مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

استالین و مدیریت فرهنگی در سینما

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 297-317

10.22059/jcep.2021.314375.449961

زهرا محمدی؛ علی اخوان


جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جدید هند: برداشت‌هایی برای ایران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 299-321

10.22059/jcep.2024.341064.450067

مجید رضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی


جایگاه قفقاز جنوبی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-281

10.22059/jcep.2022.345811.450084

ولی گل محمدی؛ حمیدرضا عزیزی


الگوی توسعۀ جمهوری قزاقستان (2010 تا2020)

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 345-370

10.22059/jcep.2020.303253.449929

علی آدمی؛ مریم فلاح؛ مجیدرضا مومنی


تأملی در سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه و دشواری‌های آن برای ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 363-387

10.22059/jcep.2023.344663.450079

احمد نقیب‌زاده؛ نوذر خلیل‌طهماسبی